28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije 
Portorož 2017

portorož photo

Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije je na svoji 2. redni seji, dne 13. 12. 2016, obravnaval  prispele  predloge  in  izbral  naslov  teme  28. zborovanja  ADS,  ki  bo  oktobra 2017  v Portorožu:

ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM

Temeljno poslanstvo arhivov, to je skrb za ohranitev pisnih zgodovinskih virov, je vedno enako, konkretna s tem povezana opravila pa se skozi čas spreminjajo. S pojavom digitalnega gradiva so spremembe še večje in hitrejše, kar poraja tudi vprašanja glede človeških virov v arhivih. Kateri poklici so ali bodo najprimernejši za delo v arhivih
oziroma katera znanja so najprimernejša za delo z elektronskim arhivskim gradivom?

Temo smo razdelili na dva dela:

1. Prvi  del  bo  namenjen predstavitvi današnjega  stanja človeških virov v arhivih, predvsem  pa  vizije  za  naprej  glede  na  nove  izzive stroke  v  povezavi  z  e-gradivom:

  • v arhivih tujih držav (zahodna Evropa, osrednja in severna Evropa, balkanske države …),
  • v slovenskih arhivih.

V tem delu pričakujemo od referentov prikaz današnje kadrovske zasedbe v arhivih na delovnih  mestih,  kjer  prevladuje  delo  z  digitalnim  gradivom  (ali  so  to  zgodovinarji  z dodatnimi  znanji  iz  informatike oz. računalništva ali informatiki z znanji iz zgodovine ipd.), predvsem pa kaj načrtujejo vodstva arhivov oziroma kadrovske službe za naprej, glede na  dosedanje izkušnje oziroma predvidevanja.

2. V  drugem  delu  naj  bi arhivisti  in  informatiki  iz  slovenskih  arhivov  predstavili izkušnje pri  prevzemanju  e-gradiva  ter  podali  predloge  rešitev  za  težave,  ki  se  ob  tem pojavljajo glede človeških virov: delitev oz. razmejitev dela med arhivisti in informatiki, potrebna  strokovna  znanja,  kateri  poklicni  profili bi bili najprimernejši za taka delovna mesta, ipd.

Ker so člani društva med predlogi za temo zborovanja nanizali tudi več zelo različnih posameznih strokovnih dilem, se je izvršni odbor društva odločil, da bo en programski sklop  zborovanja  (cca  2  uri)  namenjen  okrogli  mizi z  naslovom:  Aktualna vprašanja arhivske  stroke.
Tam naj bi tekla razprava in izmenjava izkušenj z različnih področij. Zainteresirane prosimo, da  v pisni obliki pošljejo svoja vprašanja oziroma diskusijske prispevke.

Dragi  arhivski  kolegi,  vabim  vas  k  sodelovanju.  Naslove  in  kratke  predstavitve  referatov pošljite  do torka   14.   februarja   2017 na   elektronski   naslov : Jernej.Krizaj@gov.si s pripisom »28. zborovanje ADS«.

Uredniški odbor bo izmed  prispelih  predlogov  izbral referate in referente v nekaj dneh obvestil o izboru. Izbrani referenti morajo nato svoje referate oddati do ponedeljka 15. maja 2017.

Aleksandra Pavšič Milost
predsednica

Photo by hanspoldoja