28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

28. zbo­ro­va­nje Arhiv­ske­ga druš­tva Slo­ve­ni­je 
Por­to­rož 2017

portorož photo

Izvr­š­ni odbor Arhiv­ske­ga druš­tva Slo­ve­ni­je je na svo­ji 2. red­ni seji, dne 13. 12. 2016, obrav­na­val  pris­pe­le  pred­lo­ge  in  izbral  nas­lov  teme  28. zbo­ro­va­nja  ADS,  ki  bo  okto­bra 2017  v Por­to­ro­žu:

ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM

Temelj­no pos­lans­tvo arhi­vov, to je skrb za ohra­ni­tev pis­nih zgo­do­vin­skih virov, je ved­no ena­ko, kon­kret­na s tem pove­za­na opra­vi­la pa se sko­zi čas spre­mi­nja­jo. S poja­vom digi­tal­ne­ga gra­di­va so spre­mem­be še večje in hitrej­še, kar pora­ja tudi vpra­ša­nja gle­de člo­ve­ških virov v arhi­vih. Kate­ri pok­li­ci so ali bodo naj­pri­mer­nej­ši za delo v arhi­vih
ozi­ro­ma kate­ra zna­nja so naj­pri­mer­nej­ša za delo z elek­tron­skim arhiv­skim gra­di­vom?

Temo smo raz­de­li­li na dva dela:

1. Prvi  del  bo  name­njen pred­sta­vi­tvi današ­nje­ga  sta­nja člo­ve­ških virov v arhi­vih, pre­dv­sem  pa  vizi­je  za  naprej  gle­de  na  nove  izzi­ve stro­ke  v  pove­za­vi  z  e-gra­di­vom:

  • v arhi­vih tujih držav (zahod­na Evro­pa, osred­nja in sever­na Evro­pa, bal­kan­ske drža­ve …),
  • v slo­ven­skih arhi­vih.

V tem delu pri­ča­ku­je­mo od refe­ren­tov pri­kaz današ­nje kadrov­ske zased­be v arhi­vih na delov­nih  mes­tih,  kjer  prev­la­du­je  delo  z  digi­tal­nim  gra­di­vom  (ali  so  to  zgo­do­vi­nar­ji  z dodat­ni­mi  zna­nji  iz  infor­ma­ti­ke oz. raču­nal­niš­tva ali infor­ma­ti­ki z zna­nji iz zgo­do­vi­ne ipd.), pre­dv­sem pa kaj načr­tu­je­jo vod­stva arhi­vov ozi­ro­ma kadrov­ske služ­be za naprej, gle­de na  dose­da­nje izkuš­nje ozi­ro­ma pre­dvi­de­va­nja.

2. V  dru­gem  delu  naj  bi arhi­vis­ti  in  infor­ma­ti­ki  iz  slo­ven­skih  arhi­vov  pred­sta­vi­li izkuš­nje pri  prev­ze­ma­nju  e-gra­di­va  ter  poda­li  pred­lo­ge  reši­tev  za  teža­ve,  ki  se  ob  tem pojav­lja­jo gle­de člo­ve­ških virov: deli­tev oz. raz­me­ji­tev dela med arhi­vis­ti in infor­ma­ti­ki, potreb­na  stro­kov­na  zna­nja,  kate­ri  pok­lic­ni  pro­fi­li bi bili naj­pri­mer­nej­ši za taka delov­na mes­ta, ipd.

Ker so čla­ni druš­tva med pred­lo­gi za temo zbo­ro­va­nja nani­za­li tudi več zelo raz­lič­nih posa­mez­nih stro­kov­nih dilem, se je izvr­š­ni odbor druš­tva odlo­čil, da bo en pro­gram­ski sklop  zbo­ro­va­nja  (cca  2  uri)  name­njen  okro­gli  mizi z  nas­lo­vom:  Aktu­al­na vpra­ša­nja arhiv­ske  stro­ke.
Tam naj bi tek­la raz­pra­va in izme­nja­va izku­šenj z raz­lič­nih podro­čij. Zain­te­re­si­ra­ne pro­si­mo, da  v pis­ni obli­ki poš­lje­jo svo­ja vpra­ša­nja ozi­ro­ma disku­sij­ske pris­pev­ke.

Dra­gi  arhiv­ski  kole­gi,  vabim  vas  k  sode­lo­va­nju.  Nas­lo­ve  in  krat­ke  pred­sta­vi­tve  refe­ra­tov poš­lji­te  do tor­ka   14.   febru­ar­ja   2017 na   elek­tron­ski   nas­lov : Jernej.Krizaj@gov.si s pri­pi­som »28. zbo­ro­va­nje ADS«.

Ured­ni­ški odbor bo izmed  pris­pe­lih  pred­lo­gov  izbral refe­ra­te in refe­ren­te v nekaj dneh obves­til o izbo­ru. Izbra­ni refe­ren­ti mora­jo nato svo­je refe­ra­te odda­ti do pone­delj­ka 15. maja 2017.

Alek­san­dra Pav­šič Milost
pred­sed­ni­ca

Pho­to by hanspoldoja