Author Archives: Mihaela Barbaric

Pravni okvir informacijskih struka u Republici Hrvatskoj

Infor­ma­cij­ske stru­ke su dje­lat­nos­ti koje stra­te­ški koris­ti infor­ma­ci­je u svom podru­čju u svr­hu una­pre­đe­nja orga­ni­za­ci­je i dje­lo­va­nja. Infor­ma­cij­ske stru­ke ostva­ra­ju svo­ju misi­ju kroz razvoj, razvi­ja­nje i imple­men­ta­ci­ju infor­ma­ci­ja te uprav­lja­nje infor­ma­cij­skim izvo­ri­ma i ser­vi­si­ma. Tako­đer…

Međunarodni arhivski standardi

Među­na­rod­ni arhiv­ski stan­dar­di razvi­je­ni od Među­na­rod­nog arhiv­skog vije­ća ISAD(G). General International Standard Archival Description, Second Edi­ti­on. 1999. ISAD(G). Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva,  Zagreb, 2001.(hrvatski pri­je­vod) ISAAR (CPF). International Standard Archival Authority Record…