Author Archives: Zdenka Semlič Rajh

Kvaliteta informacij in audit trail

Infor­ma­ci­je, ki nas­ta­ja­jo pri arhiv­skem stro­kov­nem delu in ki jih hra­ni­jo arhi­vi v svo­jem gra­di­vu so osnov­no oro­dje arhiv­ske­ga dela. Vero­dos­toj­nost in kako­vost le-teh veli­ke­ga pome­na tako za arhi­vis­te, kot za upo­rab­ni­ke. Vero­dos­toj­ne in kako­vos­t­ne…

Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba v Republiki Sloveniji

Avtorica se v prispevku ukvarja s vprašanjem dostopa do arhivskega gradiva, ki je postalo glede na spremembe, tako družbene kot posledično spremembe zakonodaje, v zadnjih desetih letih ključnega pomena v arhivski teoriji in praksi. Najprej…