Category Archives: obrada i opis gradiva

Reci mi to plakatom!

Plakat je poseban oblik vizualne komunikacije. Pojavljuje se u prvoj polovici 19. st. kada usavršenje tiskarske litografske tehnike omogućuje jeftino i brzo umnožavanje grafičkih predložaka namijenjenih javnom komuniciranju. Plakat započinje svoj život kad se multiciplira,…

Javno upravljanje stambenim zgradama u gradivu Državnog arhiva u Rijeci (1926. – 1964.)

Abstrakt U radu su predstavljena četiri arhivska fonda (Autonomni zavod za pučke kuće Kvarnerske pokrajine, Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka, Rajonska poduzeća Uprava zgrada u Rijeci i Stambene zajednice u Rijeci) pohranjena u Državnom arhivu…

Pitanje razgraničenja fondova na primeru registratura pod nadležnošću Istorijskog arhiva Kikinda

Služba zaštite registraturskog materijala i arhivske građe van arhiva Istorijskog arhiva Kikinda, pitanje razgraničenja fondova u aktivnim registraturama na području opština Kikinda, Novi Kneževac i Čoka, nije ujednačila. Za građu koja se čuva na terenu,…

Uvid u Fond 364 – Centar za socijalni rad Novi Kneževac

Na osnovu Zahteva za preuzimanje arhivske građe, Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera Novi Kneževac, kao predavalac na dalje čuvanje i upotrebu ustupio je arhivsku građu…

Arhivističko opisivanje arhivskog gradiva fondova društava, udruženja i zaklada, s naglaskom na izradi sumarnih inventara

Članak uopćeno razlaže pitanje razvoja društava u Europi i u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća. S obzirom na stvarnu djelatnost odnosno svrhu udruživanja građana, tekst nudi prijedlog klasifikacije fondova društava, udruženja i zaklada, koja se razlikuje…