Category Archives: stvaratelji

Pitanje razgraničenja fondova na primeru registratura pod nadležnošću Istorijskog arhiva Kikinda

Služ­ba zašti­te regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe van arhi­va Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, pita­nje raz­gra­ni­če­nja fon­do­va u aktiv­nim regis­tra­tu­ra­ma na podru­čju opšti­na Kikin­da, Novi Kne­že­vac i Čoka, nije ujed­na­či­la. Za gra­đu koja se čuva na tere­nu,…

Uvid u Fond 364 — Centar za socijalni rad Novi Kneževac

Na osno­vu Zah­te­va za pre­uzi­ma­nje arhiv­ske gra­đe, Cen­tar za soci­jal­ni rad sa dom­skim ode­lje­njem i dnev­nim cen­trom za sme­štaj sta­rih i pen­zi­one­ra Novi Kne­že­vac, kao pre­da­va­lac na dalje čuva­nje i upo­tre­bu ustu­pio je arhiv­sku gra­đu…

Pismohrana Gradskog ureda za opću upravu nakon Zakona o pravu na pristup informacijama

Opće­ni­to Grad­ski ured za opću upra­vu, obav­lja među osta­li­ma, i pos­lo­ve što se odno­se na pismo­hra­nu, u kojoj je pohra­nje­no regis­tra­tur­no i arhiv­sko gra­di­vo tije­la Gra­da Zagre­ba — Grad­ske skup­šti­ne, gra­do­na­čel­ni­ka, Grad­skog pogla­var­sta­va i uprav­nih…

Evidencije Odsjeka za nadzor nad pismohranama i Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma Hrvat­ski je sabor donio 15. lis­to­pa­da 2003.godine, i, kako je to objaš­nje­no u uvod­no­me tek­s­tu pred­la­ga­te­lja – tadaš­nje­ga Minis­tar­stva pra­vo­su­đa, upra­ve i lokal­ne samo­upra­ve — on zapra­vo pred­stav­lja izrav­nu…

Izlučivanjem gradiva kod stvaratelja do preuzimanja gradiva u sređenome stanju

Izlu­či­va­nje gra­di­va ogra­ni­če­nih roko­va čuva­nja u današ­nje je vri­je­me vrlo važ­no budu­ći da se pove­ća­va­ju koli­či­ne gra­di­va na papi­ru iz dana u dan, sto­ga je bri­ga arhi­va da pro­ve­du što kva­li­tet­ni­ju edu­ka­ci­ju stva­ra­te­lja kako bi…

Problematika vrednovanja arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva

S obzi­rom da se u današ­nje vri­je­me razvo­jem teh­no­lo­gi­je pojed­nos­tav­ni­la i pojef­ti­ni­la izra­da veli­ke koli­či­ne pisa­nog i elek­tron­skog gra­di­va, neo­p­hod­no je i vred­no­va­nje kod stva­ra­te­lja, da se redo­vi­to oda­bi­re gra­di­vo sa ogra­ni­če­nim roko­vi­ma čuva­nja, kako…

Prilog vrednovanju gradiva i kategorizaciji stvaratelja u gospodarstvu

Veli­ki broj stva­ra­te­lja arhiv­skog gra­di­va s podru­čja gos­po­dar­stva ote­ža­va nji­ho­vo vred­no­va­nje, a time i uvr­šta­va­nje u kate­go­ri­je stva­ra­te­lja nad koji­ma arhi­vi obav­lja­ju struč­ni nad­zor i time kre­ira­ju poli­ti­ku akvi­zi­ci­je. Isto tako je u arhiv­skoj prak­si…

Obrazovanje djelatnika u pismohranama — iskustva hrvatskih arhivista

U član­ku su izne­se­ne  spoz­na­je hrvat­skih arhi­vis­ta tije­kom obra­zo­va­nja dje­lat­ni­ka u pismo­hra­na­ma .Pri­ka­zan je  razvoj obra­zo­va­nja dje­lat­ni­ka u pismo­hra­na­ma (regis­tra­tu­ra­ma) te rezul­ta­ti u pogle­du pri­mar­ne zašti­te i pre­uzi­ma­nja gra­di­va u arhiv.

Uredsko poslovanje upravnih tijela u Hrvatskoj nakon 2. svjetskog rata

Nagla­si­ti zna­če­nje ured­skog pos­lo­va­nja za arhiv­sku služ­bu može­mo tako da povu­če­mo para­le­lu izme­đu poj­mo­va ured­sko pos­lo­va­nje i regis­tra­tur­ni sus­tav. Može se reći da se radi o poj­mo­vi­ma koji ima­ju goto­vo isti sadr­žaj, samo je aspekt…

Primopredaja arhivskoga gradiva

Pri­mo­pre­da­ja arhiv­skog gra­di­va vrlo odgo­vo­ran i zah­tje­van pos­tu­pak koji zah­ti­je­va dos­ta pret­hod­nih rad­nji i zado­vo­lje­nja raz­nih uvje­ta, prvens­tve­no sto­ga što se mije­nja prav­ni sta­tus gra­di­va. No, taj je prav­ni sta­tus zapra­vo krat­ko­roč­ni raz­log. Dugo­roč­ni pak,…