Category Archives: povijest institucija

Šole naših babic : izobraževanje deklet v Ljubljani

[Videoposnetek] — pre­uze­to s por­ta­la Zgodovina Slovenije - SIstory Avtor(ji): Bud­na Kodrič, Nata­ša / Hojan, Tatja­na / Ser­še, Alek­san­dra Jezik: slo­ven­ski Vrsta gra­di­va: Video Leto: 2003 Založnik(i): Arhiv repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, Ljub­lja­na, Slo­ven­ski šol­ski muzej, Ljub­lja­na,…

Arhivsko nasljeđe Boke kotorske u administrativno-političkim promjenama – borba za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta

Geograf­ski polo­žaj Boke kotor­ske vje­ko­vi­ma je odre­đi­vao nje­no veoma dina­mič­no admi­nis­tra­tiv­no i poli­tič­ko ure­đe­nje. Kada govo­ri­mo o Boki kotor­skoj u tom kon­tek­s­tu, uvi­jek pomi­nje­mo sedam­na­est raz­nih upra­va – drža­va na ovoj teri­to­ri­ji, od kada pos­to­ji…

Zakon o gospodarskim zadrugama

Zakon o gos­po­dar­skih zadru­gah // Pona­tis iz “Služ­be­ne­ga lis­ta kra­ljev­ske ban­ske upra­ve drav­ske banovine”/ Pre­ve­del in uvod napi­sal Anton Kralj, taj­nik Zadruž­ne zve­ze u Ljubljani// Dos­top­no na: Zgo­do­vi­na Slo­ve­ni­je — SIs­tory, http://hdl.handle.net/11686/36132,  2.3.2017 “Ujed­na­ča­va­nje zadruž­nog zako­no­dav­s­tva…

Javno upravljanje stambenim zgradama u gradivu Državnog arhiva u Rijeci (1926. — 1964.)

Abs­trakt U radu su pred­stav­lje­na četi­ri arhiv­ska fon­da (Auto­nom­ni zavod za puč­ke kuće Kvar­ner­ske pokra­ji­ne, Grad­sko podu­ze­će Upra­va zgra­da Rije­ka, Rajon­ska podu­ze­ća Upra­va zgra­da u Rije­ci i Stam­be­ne zajed­ni­ce u Rije­ci) pohra­nje­na u Držav­nom arhi­vu…

Vojna bolnica za zarazne bolesti u Bršadinu 1914. — 1918.

Saže­tak: U radu se pre­tež­no na osno­vu izvor­ne arhiv­ske gra­đe zate­če­ne u Arhi­vu Voj­vo­di­ne u Novom Sadu, ali i sekun­dar­ne lite­ra­tu­re, u kon­tek­s­tu opštih evrop­skih rat­nih zbi­va­nja tokom Prvog svet­skog rata govo­ri o zdrav­s­tvu i…

Položaj i uloga arhiva i pismohrana u suvremenom društvu

Arhi­vi su nas­ta­li iz prak­tič­nih potre­ba da se saču­va­ju zapi­si o jav­no­prav­nim, pri­vat­no­prav­nim, sud­be­nim, uprav­nim, poli­tič­kim i osta­lim prav­nim pos­lo­vi­ma i doga­đa­nji­ma, doka­žu ili ilus­tri­ra­ju činje­ni­ce. Moder­ni su arhi­vi u Euro­pi nas­ta­li zbog odlu­ke tadaš­nje…

Zemljiška knjiga (od začetka do danes)

Že naši pred­ni­ki so sku­ša­li zava­ro­va­ti svo­jo nepre­mič­no las­t­ni­no. Ust­ne dogo­vo­re so pos­to­po­ma zame­nja­li s prav­ni­mi pos­li v obli­ki lis­tin, ki so jih shra­nje­va­li na poseb­nih mes­t­nih. Sko­zi sto­le­tja sta se obli­ka in način shra­nje­va­nja…

Vsebina vpisnikov okrajnih, okrožnih in višjih sodišč po letu 1945

Vpis­ni­ki in ime­ni­ki so osnov­ne evi­den­ce, kate­re mora­mo skr­b­ni­ki fon­dov dobro poz­na­ti. Poleg osnov­ne ozna­ke posa­mez­ne­ga vpis­ni­ka mora­mo biti sez­na­nje­ni tudi z nje­go­vo vse­bi­no, saj lah­ko le na tak način pri­de­mo hitro do raz­lič­nih podat­kov.…

Prilog poznavanju djelokruga rada i uredskog poslovanja austrijske uprave do 1868. godine

Sre­diš­nja tije­la upra­ve Pre­ma držav­nom usta­vu1 iz 1849.g. Hab­sbur­šku Monar­hi­ju čine kru­no­vi­ne koje se sas­to­je od voj­vo­di­ne Aus­tri­je nad i pod Ensom, voj­vo­di­ne Sol­no­grad­ske, voj­vo­di­ne Šta­jer­ske, kra­lje­vi­ne Ili­ri­je sas­to­je­će se iz voj­vo­di­ne Koru­ške, voj­vo­di­ne Kranj­ske,…

Prilog poznavanju sustava lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2004. godine

Lokalna i područna (regionalna) samouprava određeni su Ustavom i zakonima. Ustavom iz 1990. građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu. Ustavom iz 2000. građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Prvi zakon o…