Category Archives: zaštita

Pohranjivanje arhivskog fotografskog gradiva

Nakon četr­de­se­tak godi­na dje­lo­va­nja Držav­nog arhi­va  u Kar­lov­cu,  pohra­na foto­gra­fi­ja i pri­pa­da­ju­ćih nega­ti­va zah­ti­je­va  ponov­no defi­ni­ra­nje foto­gra­fi­ja u Arhi­vu te podje­lu ori­jen­ti­ra­nu isklju­či­vo pre­ma  novim ten­den­ci­ja­ma u druš­tvu i pre­ma potre­ba­ma koris­ni­ka  tak­vih doku­me­na­ta.