ICARUSHR@lecture – e.ARH.si

ICARUS HR zajed­no sa SRCEm i Arhi­vom Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, u čet­vr­tak 7. ruj­na 2017. orga­ni­zi­rat će  jed­nod­nev­ni struč­ni skup na kojem će pred­sta­vi­ti pro­jekt razvo­ja slo­ven­skog jav­nog elek­tron­skog arhi­va e-ARH.si .

Pokro­vi­telj pro­gra­ma je Vele­pos­lans­tvo Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je u Repu­bli­ci Hrvat­skoj.

Skup će se odr­ža­ti u Sve­uči­liš­nom račun­skom cen­tru u Zagre­bu, Josi­pa Maroh­ni­ća 5, Zagreb.

Pro­gram:

10:00 — 10:15

 • Uvod­ne naj­a­ve
  (dr. sc. Vlat­ka Lemić , mr. sc. Miros­lav Mili­no­vić)
 • Poz­drav­na riječ
  (nj. e. Smi­lja­na Knez, vele­pos­la­ni­ca Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je u Hrvat­skoj)

10:15 — 10:45

 • Prav­ne pod­la­ge dol­go­roč­ne e-hram­be v Slo­ve­ni­ji
  (dr. sc. Bojan Cvel­far)

10.45 — 11.15

 • Razvoj slo­ven­ske­ga e-arhi­va e-ARH.si do 2015
  (dr. sc. Tatja­na Haj­t­nik)

11.15 – 12.00

 • Prak­tič­ni pri­kaz pro­gram­skih oro­dij za pri­pra­vo, izro­či­tev, spre­jem in dos­top do eAG
  (mr. sc. Boris Domaj­n­ko)

12.00 – 12.30 Pauza

12.30 – 13.00

 • Nadalj­nji razvoj e-ARH.si v obdo­bju 2016 – 2020
  (dr. sc. Tatja­na Haj­t­nik)

13.00 – 13.30

 • E-arhi­vi, upra­va i druš­tvo – panel disku­si­ja
  (mode­ra­to­ri: Vlat­ka Lemić, Miros­lav Mili­no­vić)]