Kvaliteta informacij in audit trail

Infor­ma­ci­je, ki nas­ta­ja­jo pri arhiv­skem stro­kov­nem delu in ki jih hra­ni­jo arhi­vi v svo­jem gra­di­vu so osnov­no oro­dje arhiv­ske­ga dela. Vero­dos­toj­nost in kako­vost le-teh veli­ke­ga pome­na tako za arhi­vis­te, kot za upo­rab­ni­ke. Vero­dos­toj­ne in kako­vos­t­ne infor­ma­ci­je so tis­te, pri kate­rih ne dvo­mi­mo o nji­ho­vi res­nič­nos­ti in zane­s­lji­vos­ti. “Kva­li­te­ta infor­ma­cij” je prav­za­prav vred­nost, ki jo ima infor­ma­ci­ja za nje­ne­ga upo­rab­ni­ka.
Da lah­ko govo­ri­mo o kva­li­tet­nih infor­ma­ci­jah, mora­jo biti le te: objek­tiv­ne, popol­ne i plu­ra­lis­tič­ne. Pre­gle­da­ne, doka­za­ne in oce­nje­ne infor­ma­ci­je su fil­tri­ra­ne infor­ma­ci­je. Kon­č­ni upo­rab­nik te infor­ma­ci­je upo­ra­bi in zaupa nji­ho­vi veljav­nos­ti in doka­za­nos­ti.

ppt-64libreoffice-impress-icon-64pdf64