Neophodnost prilagodljivosti arhivista novim izazovima i trendovima u oblasti arhivistike i dokumentalistike

Struč­no ospo­sob­lje­ni kadro­vi su jedan od osnov­nih pre­dus­lo­va uspješ­nog obav­lja­nja arhiv­ske dje­lat­nos­ti, i bitan su garant uspješ­ne zašti­te i uprav­lja­nja arhiv­skim infor­ma­ci­ja­ma. Obra­zo­va­nje i edu­ka­ci­ju arhiv­skih kadro­va potreb­no je vrši­ti permanentno,a sadr­ža­ji pro­gra­ma i nači­ni ospo­sob­lja­va­nja tre­ba­ju biti usa­gla­še­ni sa potre­ba­ma arhiv­ske stru­ke.

ppt-64libreoffice-impress-icon-64pdf64

One thought on “Neophodnost prilagodljivosti arhivista novim izazovima i trendovima u oblasti arhivistike i dokumentalistike