Otvoren pristup hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima

Na teme­lju idej­nog pro­jek­ta Hrvat­skog infor­ma­cij­skog i doku­men­ta­cij­skog druš­tva — HID (www.hidd.hr), Srce (www.srce.hr) izra­dio je cen­tral­ni por­tal doma­ćih znans­tve­nih i struč­nih časo­pi­sa HRČAK ( http://hrcak.srce.hr ) uz finan­cij­sku podr­šku Minis­tar­stva zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i špor­ta (www.mzos.hr). hrackOd velja­če 2006. godi­ne HRČAK je otvo­ren svim doma­ćim redak­ci­ja­ma za unos svih čla­na­ka i pri­pa­da­ju­ćih bibli­ograf­skih deta­lja iz svo­jih naj­no­vi­jih, ali i sta­ri­jih bro­je­va. Por­tal je sva­kim danom boga­ti­ji sadr­ža­jem i dobri su izgle­di da će se do kra­ja 2006. ispu­ni­ti pre­dvi­đa­nja HID-a i Srca da će barem polo­vi­ca od dvjes­to­ti­njak naših časo­pi­sa biti dos­tup­na na Por­ta­lu. Osnov­nu ide­ju o uspos­ta­vi Por­ta­la svo­je­vre­me­no je pot­pi­sa­lo i Zagre­bač­ko arhi­vis­t­č­ko druš­tvo. Ta činje­ni­ca daje nadu da će se u dogled­no vri­je­me i doma­ći arhi­vis­tič­ki časo­pi­si moći čita­ti na tom por­ta­lu u otvo­re­nom pris­tu­pu i na taj način biti dos­tup­ni objav­lje­ni tek­s­to­vi čita­vom svi­je­tu 24 sata tokom cije­le godi­ne, a ne samo pret­plat­ni­ci­ma.

pdf64 link na prezentaciju

(Izla­ga­nje je odr­ža­no na 2. ZAD — danu, Zagreb, 25. stu­de­no­ga 2006. godi­ne)

One thought on “Otvoren pristup hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima