Otvoreni kod: komunizam ili demokracija?

Defi­ni­ci­ja Open sour­ce sof­twa­rea podra­zu­mi­je­va: slo­bod­nu redis­tri­bu­ci­ju, dos­tup­nost izvor­nog koda, dozvo­lu izra­de novih pro­gra­ma na teme­lju pos­to­je­ćih kao i mogu­ću zašti­tu auto­ro­vog izvor­nog koda. Licen­ca pri tome mora biti teh­no­lo­ški neutral­na, ne smi­je dis­kri­mi­ni­ra­ti oso­be ili sku­pi­ne ili ogra­ni­či­ti podru­čja pri­mje­ne, ne smi­je se odno­si­ti na kon­kret­ni pro­izvod ili ogra­ni­ča­va­ti dru­gi sof­tver, a redis­tri­bu­ci­jom se auto­mat­ski pre­no­se i pra­va.

ppt-64libreoffice-impress-icon-64pdf64