Šole naših babic : izobraževanje deklet v Ljubljani

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Video - preuzeto s portala Zgodovina Slovenije - SIstory
[Videoposnetek] — pre­uze­to s por­ta­la Zgodovina Slovenije - SIstory

Avtor(ji): Bud­na Kodrič, Nata­ša / Hojan, Tatja­na / Ser­še, Alek­san­dra
Jezik: slo­ven­ski
Vrsta gra­di­va: Video
Leto: 2003
Založnik(i): Arhiv repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, Ljub­lja­na, Slo­ven­ski šol­ski muzej, Ljub­lja­na, Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na, Ljub­lja­na
Soavtor(ji): Bor­ko Radeš­ček, Marjet­ka Bal­ko­vec Debe­vec, Tatja­na Rodo­šek, Dari­ja Ple­vel, Borut Jur­ca, Mitja Brav­har, Tja­ša Mrgo­le Jukič

Avtor­ske pra­vi­ce: Cre­ati­ve Com­mons licen­ca
To delo avtor­ja Nata­ša Bud­na Kodrič, Tatja­na Hojan, Alek­san­dra Ser­še, Bor­ko Radeš­ček, Marjet­ka Bal­ko­vec Debe­vec, Tatja­na Rodo­šek, Dari­ja Ple­vel, Borut Jur­ca, Mitja Brav­har, Tja­ša Mrgo­le Jukič je ponu­je­no pod Cre­ati­ve Com­mons Attri­bu­ti­on-Non­Com­mer­ci­al-NoDe­ri­va­ti­ves 4.0 Inter­na­ti­onal licen­co.

Traj­na pove­za­va: http://hdl.handle.net/11686/37914
Iden­ti­fi­er: SI AS 1086, 6664