Tag Archives: cenzura

Iz Hrvatske revije 2, 2017.

Upu­ću­je­mo na dva član­ka iz Hrvat­ske revi­je 2, 2017., u koji­ma jedan arhi­vist i jedan povjes­ni­čar raz­ma­tra­ju pro­ble­ma­ti­ku arhiv­sko­ga zako­no­dav­s­tva i dos­tup­nos­ti arhiv­sko­ga gra­di­va. Dok autor prvo­ga član­ka, arhi­vist, zaklju­ču­je kako je “više nego oči­to”…