Tag Archives: creative commons

Otvoreni pristup znanstvenim informacijama — doprinos arhivista

Abs­trakt U izla­ga­nju se opi­su­je zna­če­nje poj­ma “otvo­re­ni pris­tup” (open access, OA) i što u tome kon­tek­s­tu zna­če izra­zi gol­den road i gre­en road. Pred­stav­lje­ni su i neki pos­to­je­ći mode­li i ini­ci­ja­ti­ve za otvo­re­ni pris­tup…

Otvoreni kod: komunizam ili demokracija?

Definicija Open source softwarea podrazumijeva: slobodnu redistribuciju, dostupnost izvornog koda, dozvolu izrade novih programa na temelju postojećih kao i moguću zaštitu autorovog izvornog koda. Licenca pri tome mora biti tehnološki neutralna, ne smije diskriminirati osobe…