Tag Archives: izlučivanje

Izlučivanjem gradiva kod stvaratelja do preuzimanja gradiva u sređenome stanju

Izlu­či­va­nje gra­di­va ogra­ni­če­nih roko­va čuva­nja u današ­nje je vri­je­me vrlo važ­no budu­ći da se pove­ća­va­ju koli­či­ne gra­di­va na papi­ru iz dana u dan, sto­ga je bri­ga arhi­va da pro­ve­du što kva­li­tet­ni­ju edu­ka­ci­ju stva­ra­te­lja kako bi…

Problematika vrednovanja arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva

S obzi­rom da se u današ­nje vri­je­me razvo­jem teh­no­lo­gi­je pojed­nos­tav­ni­la i pojef­ti­ni­la izra­da veli­ke koli­či­ne pisa­nog i elek­tron­skog gra­di­va, neo­p­hod­no je i vred­no­va­nje kod stva­ra­te­lja, da se redo­vi­to oda­bi­re gra­di­vo sa ogra­ni­če­nim roko­vi­ma čuva­nja, kako…