Tag Archives: podatkovna zbirka

O vrednotenju in ocenjevanju arhivskih vsebin

Na področju upravljanja z dokumenti se v obdobju splošne rabe informacijsko-tehnoloških rešitev postavljajo mnoga vprašanja, ki so povezana s temeljnimi arhivskimi strokovnimi usmeritvami in se nanašajo na vrednotenje pomembnih (arhivskih) vsebin v najširšem pomenu besede...

Samo s ustreznim orodjem lahko mojster naredi dober izdelek — Osnovne značilnosti kompleksnih programskih orodij za arhivsko strokovno delo

V arhi­vih se od začet­kov uva­ja­nja stroj­ne obde­la­ve podat­kov pojav­lja­jo vpra­ša­nja v zve­zi s tem: kak­š­no je ustrez­no oro­dje za arhiv­ska stro­kov­na dela v pro­fe­si­onal­nih arhiv­skih ins­ti­tu­ci­jah. Odgo­vo­rov je veli­ko, nji­ho­va skup­na zna­čil­nost pa je…

26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije

26. zbo­ro­va­nje Arhiv­sko­ga druš­tva Slo­ve­ni­je odr­ža­lo se 10. i 11. lis­to­pa­da 2013. u Novoj Gori­ci. Suor­ga­ni­za­tor zbo­ro­va­nja bio je Pokra­jin­ski arhiv Nova Gori­ca. Sre­diš­nja tema ovo­go­diš­nje­ga zbo­ro­va­nja bila je Stan­dar­di­za­ci­ja ( p ) opi­sa arhiv­sko­ga…