Tag Archives: Portorož

28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

28. zbo­ro­va­nje Arhiv­ske­ga druš­tva Slo­ve­ni­je  Por­to­rož 2017 Izvr­š­ni odbor Arhiv­ske­ga druš­tva Slo­ve­ni­je je na svo­ji 2. red­ni seji, dne 13. 12. 2016, obrav­na­val  pris­pe­le  pred­lo­ge  in  izbral  nas­lov  teme  28. zbo­ro­va­nja  ADS,  ki  bo  okto­bra…