Tag Archives: Vlatka Lemić

CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference

Od 6. do 7. svib­nja 2019. u Domus Medi­ca kon­gres­nom cen­tru u Ljub­lja­ni odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja pod nazi­vom CEF eAr­c­hi­ving Buil­ding Block Geopre­ser­va­ti­on Con­fe­ren­ce // Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca CEF grad­ni­ka eAr­c­hi­ving o ohra­nja­nju pros­tor­nih podat­kov. Za…

DARIAH-EU — Zaključak o formiranju Povjerenstva za izradbu elaborata

Nakon odr­ža­nih pozva­nih pre­da­va­nja, pre­zen­ta­ci­ja teatro­lo­ško-digi­ta­li­za­cij­skih iskus­ta­va, digi­tal­no­hu­ma­nis­tič­kih teatro­lo­ških radi­oni­ca i ras­pra­va, sudi­oni­ci ini­ci­jal­no­ga Foru­ma za pri­ja­vu osnut­ka među­na­rod­ne Rad­ne sku­pi­ne za teatro­lo­gi­ju i digi­ta­li­za­ci­ju teatra­li­ja u sklo­pu pane­urop­ske Digi­tal­ne istra­ži­vač­ke infras­truk­tu­re za umjet­nos­ti i…

4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA konferencija / 4th Croatia ICARUS days & EURBICA Conference

Dru­ga oba­vi­jest i poziv za sudje­lo­va­nje Euro­pe­an arc­hi­val lan­d­s­ca­pe: Reac­hing out for new hori­zons Split – Tro­gir, 14. — 16. ožuj­ka 2018. ICARUS Hrvat­ska u surad­nji s kon­zor­ci­jem ICARUS (Inter­na­ti­onal Cen­ter for Arc­hi­val Rese­ar­ch /…

Časopis @arhivi

Časo­pis @arhivi dono­si pri­če o pro­jek­ti­ma, ini­ci­ja­ti­va­ma, stra­te­gi­ja­ma i prak­tič­nim iskus­tvi­ma koji pove­zu­ju usta­no­ve, orga­ni­za­ci­je i lju­de, pru­ža­ju nova zna­nja, stva­ra­ju nove pro­gra­me i reali­zi­ra­ju nove ide­je i kre­ativ­ne poten­ci­ja­le.U prvom bro­ju časo­pi­sa 17 auto­ra…

2nd International Symposium Digital Humanities

Empowe­ring Visi­bi­lity of Cro­ati­an Cul­tu­ral Heri­ta­ge, Novem­ber 6 – 8, 2017, Uni­ver­sity of Zadar, Cro­atia PROGRAMME Mon­day, 6 Novem­ber 2017 9.00 – 9.45 Invi­ted Spe­aker Rese­ar­ch possi­bi­li­ti­es cre­ated by making manus­cript ima­ges ava­ila­ble onli­ne: the…

Arhivska praksa 2017

30. među­na­rod­no savje­to­va­nje Arhiv­ska prak­sa 2017 Tuz­la, 27. – 29. ruj­na /septembra 2017. Sri­je­da, 27. ruj­na /septembra 2017. 19,00   (Kon­gres­na sala) Sve­ča­na aka­de­mi­ja u povo­du 30 godi­na Savje­to­va­nja i 20 bro­je­va časo­pi­sa Arhiv­ska prak­sa Uvod­no…

ICARUSHR@lecture – e.ARH.si

ICARUS HR zajed­no sa SRCEm i Arhi­vom Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, u čet­vr­tak 7. ruj­na 2017. orga­ni­zi­rat će  jed­nod­nev­ni struč­ni skup na kojem će pred­sta­vi­ti pro­jekt razvo­ja slo­ven­skog jav­nog elek­tron­skog arhi­va e-ARH.si . Pokro­vi­telj pro­gra­ma je Vele­pos­lans­tvo…

Radenci 2017 — kazalo članaka

Pokrajinski arhiv Maribor, Radenci 5. - 7. travnja 2017. Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja, 2017 Digitalno i digitalizirano. Arhivsko gradivo jučer, danas i sutra Digi­tal­no i digi­ta­li­zi­ra­no Dosegnuti računalno povjerenje: zahtjevi za…

Međunarodna arhivska konferencija u Sarajevu: Prvi svjetski rat — refleksije iza linije fronta

Među­na­rod­na arhiv­ska kon­fe­ren­ci­ja Prvi svjet­ski rat — reflek­si­je iza lini­je fron­ta  Sara­je­vo, 26. — 29. lipnja/juna 2014. http://www.worldwar1.eu Povo­dom sto godi­na od Sara­jev­skog aten­ta­ta na aus­trij­skog nadvoj­vo­du Fran­ca Fer­di­nan­da i izbi­ja­nja Prvog svjet­skog rata, Arhiv…

IV. kongres hrvatskih arhivista

U Opa­ti­ji je 22.–25. lis­to­pa­da 2013. godi­ne odr­žan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod nas­lo­vom „ARHIVI I POLITIKA“. Orga­ni­za­tor Kon­gre­sa Hrvat­sko arhi­vis­tič­ko druš­tvo i doma­ćin Kon­gre­sa Držav­ni arhiv u Rije­ci, oku­pi­li su na Kon­gre­su pre­ko dvi­je…