Uvid u Fond 364 — Centar za socijalni rad Novi Kneževac

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Na osno­vu Zah­te­va za pre­uzi­ma­nje arhiv­ske gra­đe, Cen­tar za soci­jal­ni rad sa dom­skim ode­lje­njem i dnev­nim cen­trom za sme­štaj sta­rih i pen­zi­one­ra Novi Kne­že­vac, kao pre­da­va­lac na dalje čuva­nje i upo­tre­bu ustu­pio je arhiv­sku gra­đu ove regis­tra­tu­re Isto­rij­skom arhi­vu Kikin­da. Doku­men­ta­ci­ja se odno­si na peri­od od 1948. do 1978. godi­ne. Radi jas­ni­jeg uvi­da u sadr­ži­nu Fon­da 364 detalj­ni­je će biti obra­đe­ne samo neke od naj­za­nim­lji­vi­jih kate­go­ri­ja kao što su na pri­mer Usvo­je­nje i Malo­let­nič­ka delik­ven­ci­ja koje, mogu osli­ka­ti situ­aci­ju u druš­tvu pos­le­rat­nog peri­oda u regi­onu.

Uvod

Na osno­vu čla­na 349. Zako­na o udru­že­nom radu,1 čla­na 40. Zako­na o soci­jal­noj zašti­ti,2 čla­na 378. Sta­tu­ta opšti­ne Kanji­ža,3 čla­na 196. i 214. Sta­tu­ta opšti­ne Novi Kne­že­vac,4 čla­na 17. Sta­tu­ta samo­uprav­ne inte­res­ne zajed­ni­ce za soci­jal­nu zašti­tu opšti­ne Kanji­ža,5 i čla­na 22. Sta­tu­ta samo­uprav­ne inte­res­ne zajed­ni­ce za soci­jal­nu zašti­tu opšti­ne Novi Kne­že­vac,6 done­ta je odlu­ka o osni­va­nju Među­op­štin­skog cen­tra za soci­jal­ni rad Kanji­ža – Novi Kne­že­vac.
Osnov­na delat­nost Cen­tra bila je obez­be­đi­va­nje sme­šta­ja i zbri­nja­va­nje lica koja se nala­ze “u sta­nju soci­jal­ne potre­be”. Zatim, ospo­sob­lja­va­nje za rad i sta­ra­nje o zapoš­lja­va­nju lica u sta­nju soci­jal­ne potre­be, orga­ni­zo­va­no pru­ža­nje pomo­ći u kući kao i nega lica u sta­nju soci­jal­ne potre­be. U delat­nost Cen­tra podra­zu­me­va­lo se i orga­ni­zo­va­nje i pod­sti­ca­nje aktiv­nos­ti od zna­ča­ja za razvoj soci­jal­ne zašti­te, pra­će­nje i pro­uča­va­nje poja­va i pro­ble­ma u oblas­ti soci­jal­ne zašti­te, orga­ni­zo­va­nje pomo­ći u dnev­nom zbri­nja­va­nju, druš­tve­noj ishra­ni i koriš­će­nju pro­je­ka­ta za odmor, pos­lo­vi iz oblas­ti sta­ra­telj­stva i pru­ža­nje dru­gih uslu­ga soci­jal­ne zašti­te. Dok se, kao spo­red­na delat­nost ove usta­no­ve, isti­če utvr­đi­va­nje pra­va na zdrav­s­tve­nu zašti­tu zdrav­s­tve­no ne osi­gu­ra­nih lica.
Rad Služ­be soci­jal­ne zašti­te – orga­na sta­ra­telj­stva odvi­jao se pri SO Novi Kne­že­vac do 1977. godi­ne kada je osno­van SIZ za soci­jal­nu zašti­tu. Nakon toga, osno­van je Među­op­štin­ski cen­tar za soci­jal­ni rad Kanji­ža – Novi Kne­že­vac i počeo je sa radom 01. 01.1982. godi­ne koji je u tom obli­ku radio do 1989. godi­ne. Iste godi­ne osno­van je Cen­tar za soci­jal­ni rad sa sta­ci­ona­rom pod nazi­vom “Mir” sa sedi­štem u Novom Kne­žev­cu. Potom je 1992. godi­ne osno­van Cen­tar za soci­jal­ni rad za opšti­ne Novi Kne­že­vac i Čoka sa dom­skim ode­lje­njem i dnev­nim cen­trom za pen­zo­ne­re i sta­ra lica.

Koris­ni­ci Cen­tra za soci­jal­ni rad

Kada je u pita­nju Služ­ba za poro­dič­ni sme­štaj i usvo­je­nje koris­ni­ci mogu biti:

 • deca i mla­di sme­šte­ni u poro­dič­nom sme­šta­ju
 • hra­ni­telj­ske poro­di­ce
 • kan­di­da­ti za hra­ni­telj­stvo
 • brač­ni i van­brač­ni paro­vi i poje­din­ci koji žele da usvo­je dete
 • deca i usvo­ji­te­lji u peri­odu pri­la­go­đa­va­nja

Hra­ni­telj­stvo je orga­ni­zo­van oblik zbri­nja­va­nja dece koja iz raz­li­či­tih raz­lo­ga ne mogu da žive u svo­jim pri­rod­nim poro­di­ca­ma i podra­zu­me­va sme­štaj u dru­gu poro­di­cu. Tra­je odre­đen vre­men­ski peri­od – do raz­re­še­nja kriz­ne situ­aci­je u biolo­škoj poro­di­ci, a naj­du­že do osa­mos­ta­lji­va­nja dete­ta. Hra­ni­telj­stvo može biti stan­dard­no, spe­ci­ja­li­zo­va­no, urgent­no, povre­me­no.7

Usvo­je­nje je traj­ni vid zašti­te dece bez rodi­telj­skog sta­ra­nja. Dete dobi­ja poro­di­cu, a usvo­ji­te­lji moguć­nost da se ostva­re kao rodi­te­lji i pro­ši­re svo­ju poro­di­cu.8 Da bi neko ostva­rio pra­vo da bude usvo­ji­telj ili hra­ni­telj pos­to­ji pro­ce­du­ra koja se u sva­kom Cen­tru za soci­jal­ni rad mora ispo­što­va­ti. Tako na pri­mer, kada je u pita­nju potreb­na doku­men­ta­ci­ja u pos­tup­ku utvr­đi­va­nja opšte podob­nos­ti hra­ni­te­lja i usvo­ji­te­lja, neo­p­hod­no je Cen­tru pod­ne­ti:

 1. Zah­tev
 2. Izvod iz matič­ne knji­ge rođe­nih
 3. Izvod iz matič­ne knji­ge ven­ča­nih
 4. Uve­re­nje o držav­ljans­tvu
 5. Lekar­sko uve­re­nje o zdrav­s­tve­nom sta­nju
 6. Uve­re­nje da nisu pot­pu­no ili deli­mič­no liše­ni rodi­telj­skog pra­va
 7. Uve­re­nje da nisu pot­pu­no ili deli­mič­no liše­ni pos­lov­ne spo­sob­nos­ti
 8. Uve­re­nje da nisu osu­đi­va­ni za kri­vič­na dela u skla­du sa čl. 100 stav 2. tač­ka 4.
 9. Uve­re­nje da se pro­tiv budu­ćih usvo­ji­te­lja ili hra­ni­te­lja ne vodi istra­ga, odnos­no da nije podig­nu­ta optuž­ni­ca
 10. Kopi­ja lič­ne kar­te
 11. Pot­vr­da o zapos­le­nju i meseč­nim pri­ho­di­ma
 12. Pot­vr­da o imo­vi­ni
 13. Pot­vr­da da nisu na evi­den­ci­ji lica pro­tiv kojih je odre­đe­na mera zašti­te od nasi­lja u poro­di­ci.

Regis­tra­tur­ski sre­đen — Fond 364

Uvi­dom u sadr­žaj dosi­jea regis­tra­tu­re pod nazi­vom SIZ za soci­jal­nu zašti­tu Novi Kne­že­vac, regis­tra­tu­ra je u peri­odu od 1980. do 1990. godi­ne redov­no, iz godi­ne u godi­nu sla­la pre­pi­se arhiv­ske knji­ge. Izlu­či­va­nje unu­tar regis­tra­tu­re obav­lje­no je samo jed­nom i ured­no je pros­le­đen Zapis­nik o izlu­či­va­nju bez­vred­nog regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la broj 4/11 od 23.02.1993. godi­ne. Izlu­či­va­nje je obav­lje­no za peri­od od 1974. do 1987. godi­ne.9
Nakon toga, u regis­tar pasiv­nih regis­tra­tu­ra nad­lež­nog Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, zave­den je dosi­je broj 452, a otvo­ren dosi­je za regis­tra­tu­ru Cen­tar za soci­jal­ni rad sa dom­skim ode­lje­njem i dnev­nim cen­trom za sme­štaj sta­rih i pen­zi­one­ra Novi Kne­že­vac pod bro­jem 555. U prvom Zapis­ni­ku o struč­nom nad­zo­ru nad kan­ce­la­rij­skim pos­lo­va­njem nave­de­ne regis­tra­tu­re, sači­nje­nog pod bro­jem 4/1 od 15.01. 1991. godi­ne kons­ta­to­va­no je, izme­đu osta­log, da “ima­lac regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la ima prav­no nas­le­đe­ni regis­tra­tur­ski mate­ri­jal – arhiv­sku gra­đu. Prav­no nas­le­đe­ni regis­tra­tur­ski mate­ri­jal nas­tao je u radu Među­op­štin­skog cen­tra za soci­jal­ni rad Kanji­ža – Novi Kne­že­vac u koli­či­ni od 4.5 meta­ra duž­nih, gra­nič­nih godi­na od 1982. do 1989. godi­ne.” Tom pri­li­kom, tako­đe je kons­ta­to­va­no da “prav­no nas­le­đe­ni regis­tra­tur­ski mate­ri­jal nema popis, odnos­no arhiv­sku knji­gu.”

zapisnik_Attenditezapisnik_Attendite_2zapisnik_Attendite_3

Zapis­nik o struč­nom nad­zo­ru broj 4/1 od 15.01.1991. g

Pre­uzi­ma­nje arhiv­ske gra­đe Cen­tra

Na osno­vu Zah­te­va za pre­uzi­ma­nje arhiv­ske gra­đe, Cen­tar za soci­jal­ni rad sa dom­skim ode­lje­njem i dnev­nim cen­trom za sme­štaj sta­rih i pen­zi­one­ra Novi Kne­že­vac, kao pre­da­va­lac na dalje čuva­nje i upo­tre­bu ustu­pio je arhiv­sku gra­đu ove regis­tra­tu­re, koja se odno­si na peri­od od 1948. do 1978. godi­ne. Pre­ma Zapis­ni­ku “Obu­hva­će­ne su regis­tra­tur­ske jedi­ni­ce iz evi­den­ti­ra­ne i sre­đe­ne arhiv­ske gra­đe, što je sadaš­nji Cen­tar za soci­jal­ni rad nas­le­dio od Sre­skog narod­nog odbo­ra – orga­na za sta­ra­telj­stvo Novi Kne­že­vac (1948 – 1977) i od Samo­uprav­ne inte­res­ne zajed­ni­ce za soci­jal­nu zašti­tu opšti­ne Novi Kne­že­vac (1977 – 1978)”.
Spi­sak sadr­ži sle­de­će kate­go­ri­je: Usvo­je­nje, Saglas­nost za usvo­je­nje dece, Lič­ni dosi­jei stal­nih sta­ra­te­lja u koje je ulo­že­na i evi­den­ci­ja o odre­đi­va­nju stal­nih sta­ra­telj­sta­va te izve­šta­ji sta­ra­te­lja o ras­po­la­ga­nju imo­vi­nom lica stav­lje­nih pod sta­ra­telj­stvo, Zašti­ta odras­lih sa evi­den­ci­jom o upu­ći­va­nju odras­lih soci­jal­no ugro­že­nih lica u soci­jal­ne orga­ni­za­ci­je ili u poro­dič­ni sme­štaj, Zašti­ta omla­di­ne i poro­di­ce sa pro­pi­si­ma koji pra­te tu vrstu zašti­te, pred­me­te o kate­go­ri­za­ci­ji dece ome­te­ne u psi­hič­kom i fizič­kom razvo­ju, evi­den­ci­ju o upu­ći­va­nju malo­let­nih lica u odgo­va­ra­ju­će spe­ci­jal­ne ško­le, orga­ni­za­ci­je ili u poro­dič­ni sme­štaj, izve­šta­je o pro­ble­mi­ma vas­pit­no zapu­šte­ne dece i omla­di­ne. Zatim su pre­uze­ti i pred­me­ti koji sve­do­če o malo­let­nič­koj delik­ven­ci­ji, zašti­ti imo­vi­ne malo­let­ni­ka, zaklju­či­va­nje pre­vre­me­nih bra­ko­va, soci­jal­noj i mate­ri­jal­noj pomo­ći i dru­go.
Radi jas­ni­jeg uvi­da u sadr­ži­nu Fon­da 364 detalj­ni­je će biti obra­đe­ne samo neke od naj­za­nim­lji­vi­jih kate­go­ri­ja kao što su na pri­mer Usvo­je­nje i Malo­let­nič­ka delik­ven­ci­ja koje, mogu osli­ka­ti situ­aci­ju u druš­tvu pos­le­rat­nog peri­oda u regi­onu. Tak­vih situ­aci­ja, na žalost ima i danas, pa se možda, može uspos­ta­vi­ti i para­le­la izme­đu ovih kate­go­ri­ja u nama bli­skoj proš­los­ti i danas.

Usvo­je­nje

Naj­ve­ći broj pre­uze­tih pred­me­ta sve­do­či o dom­skom i poro­dič­nom sme­šta­ju malo­let­nih lica – evi­den­ti­ra­no je 30 tak­vih pred­me­ta. Potom su zna­čaj­ni pred­me­ti koji govo­re o moguć­nos­ti sta­ra­telj­stva nad malo­let­nom ili odras­lom oso­bom. U Fond 364 ulo­žen je 21 dosi­je. Doku­men­ta­ci­ja, u vezi sa usva­ja­njem deta­ta ili doku­men­ta­ci­ja koja govo­ri o pro­di­ca­ma koje su bile pri­nu­đe­ne da koris­te neku vrstu mate­ri­jal­ne i soci­jal­ne pomo­ći – ulo­že­na je u 16 dosi­jea, koji se odno­se na ovu vrstu tema­ti­ke.
Usvo­je­nje – pred­me­ti koji su pre­uze­ti iz Cen­tra i sve­do­če o usva­ja­nju dece pos­le­rat­nog peri­oda mora­la su da sadr­že mol­bu, izvod iz matič­ne knji­ge rođe­nih usvo­ji­te­lja, izvod iz matič­ne knji­ge ven­ča­nih, kao i lekar­sko uve­re­nje u kome lekar spe­ci­ja­lis­ta, Srp­skog lekar­skog druš­tva, izda­je svo­je miš­lje­nje.
Tako na pri­mer, miš­lje­nje leka­ra spe­ci­ja­lis­te za jed­nog od usvo­ji­te­lja gla­sio je „ današ­njeg dana pre­gle­dao sama gore ime­no­va­nog i našao sam da je teles­no i dušev­no zdrav, i da ne bolu­je ni od kak­vih zaraz­nih boles­ti, pa sam miš­lje­nja da sa zdrav­s­tve­nog gle­di­šta, nema pre­pre­ka da mu se dozvo­li usvo­je­nje deta­ta. “Tako­đe, uvi­dom u sadr­žaj dosi­jea pri­la­že se i lekar­sko uve­re­nje deta­ta “Anam­ne­za: ose­ća se zdra­vom. Nije bolo­va­la od težih boles­ti niti od zaraz­nih boles­ti. Nalaz: sred­nje visi­ne, sred­nje razvi­je­nos­ti i hra­nje­nos­ti, dobro vidi i čuje, srce plu­ća i svi osta­li unu­traš­nji orga­ni kao i živ­ča­ni sis­tem i dušev­no sta­nje te orga­ni za kre­ta­nje bez boles­nih poja­va. Ne bolu­je od tra­ho­me, niti od tuber­ko­lo­ze niti od bilo kak­ve dru­ge zaraz­ne boles­ti. Dijag­no­za i miš­lje­nje je: na osno­vu gor­njeg nala­zim da je pre­gle­da­na teles­no i dušev­no zdra­va i da ne bolu­je ni od kaka­vih zaraz­nih boles­ti pa, sa zdrav­s­tve­nog gle­di­šta, nema pre­pre­ka da bude usvo­je­na.”
Usvo­ji­te­lju je tako­đe tre­ba­lo i uve­re­nje Narod­nog odbo­ra opšti­ne Novi Kne­že­vac “kojim se, od stra­ne ovog narod­nog Odbo­ra opšti­ne tvr­di da će NN, služ­be­nik iz Novog Kne­žev­ca s obzi­rom na nje­go­vo dosa­daš­nje vla­da­nje pra­vil­no vrši­ti duž­nost sta­ra­oca usvo­ji­oca malo­let­ne NN.”
U dosi­je usvo­ji­te­lja ulo­že­na je i izja­va rodi­te­lja koji daju na usva­ja­nje svo­je dete. “Mi dole pot­pi­sa­ni volj­ni smo da se naše dete usvo­ji — posi­ni po služ­be­ni­ku povje­re­niš­tva unu­traš­njih pos­lo­va kota­ra Novi Kne­že­vac. Ovu izja­vu daje­mo bez iči­jeg nago­va­ra, već iz želje da se naše dije­te bolje odga­ji i ško­lu­je po stri­cu našeg dje­te­ta, a niti pos­to­ji koji raz­log iz koris­to­ljub­lja. Izja­vu priz­na­je­mo za svo­ju i kao tako­vu vlas­to­ruč­no pot­pi­su­je­mo”.
Pri­li­kom usva­ja­nja, u sadr­žaj dosi­jea, ulo­žen je i Zapis­nik sači­njen kod Save­ta za narod­no zadrav­lje i soci­jal­nu poli­ti­ku NO sre­za u Novom Kne­žev­cu, “a po pred­me­tu usvo­je­nje malo­let­ni­ce”. Nakon pot­pi­sa­nog Zapis­ni­ka od stra­ne usvo­ji­te­lja, nje­nih rodi­te­lja ali i dvo­ji­ce sve­do­ka malo­let­na NN pri­pa­la je stri­cu na dalju bri­gu i sta­ra­nje. Usvo­ji­oci su tom pri­li­kom izja­vi­li: “malo­let­nu NN usva­ja­mo iz raz­lo­ga što je negu­je­mo i vas­pi­ta­mo od nje­ne dru­ge godi­ne, zavo­le­li smo je kao svo­je dete, jer u bra­ku nismo ima­li dece, nju sma­tra­mo kao svo­je dete i ubu­du­će je želi­mo tako sma­tra­ti, podi­za­ti i vas­pi­ta­ti.” Istim Zapis­ni­kom usvo­ji­oci su izja­vi­li da “pos­le nji­ho­ve smr­ti svu imo­vi­nu koju budu ima­li kako pokret­nu tako nepo­kret­nu nas­le­đu­je usvo­je­nik”.
Pos­le uze­tih izja­va od stra­ne usvo­ji­oca, sekre­tar NO sre­za je pro­či­tao odred­be Zako­na o usvo­je­nju i to čl. 17. 18. i 19. našav­ši da su ispu­nje­ni svi uslo­vi koji se po Zako­nu tra­že i da je želja zain­te­re­so­va­nih slo­bod­no pred nad­lež­nim orga­nom izra­že­na, te da je ovo usvoj­nje u sve­mu koris­no po usvo­je­ni­cu i da je u smis­lu čl. 13. Zako­na o usva­ja­nju — ZAKLJUČENO, pro­či­ta­no, pro­tu­ma­če­no i pot­pi­sa­no bez pri­med­be. Nave­de­ni Zapis­nik dati­ra iz 1955. godi­ne.
Među­tim, u dosi­je je 1963. godi­ne ulo­že­no i Reše­nje Narod­nog odbo­ra opšti­ne Zadar, Odje­la za narod­no zdrav­lje i soci­jal­nu zašti­tu po kome se raski­da Ugo­vor o usvo­je­nju. Naime, usvo­ji­te­lji su zatra­ži­li “pres­ta­nak usvo­je­nja, a kao raz­log tome je što je usvo­je­ni­ca otiš­la od svo­jih usvo­ji­te­lja kolo­vo­za 1957. godi­ne izja­viv­ši da želi da se vra­ti rodi­te­lji­ma i kod njih osta­ne.” Na Zapis­ni­ku sas­lu­ša­nja usvo­je­ni­ca je izja­vi­la “da je volj­na da raski­ne ugo­vor o usvo­je­nju pošto je zavr­ši­la ško­lu i nala­zi se zapos­le­na u rod­nom mjes­tu a pored toga je dos­ti­gla puno­ljet­stvo”.

Fond 364 prim­ljen je, na osno­vu Zapis­ni­ka o pri­mo­pre­da­ji arhiv­ske gra­đe broj 11/1 od 11.02.2009. godi­ne u regis­tra­tur­ski sre­đe­nom sta­nju.
Doku­men­ta­ci­ja koja je prim­lje­na u celi­ni je arhiv­ska gra­đa sa traj­nim rokom čuva­nja. Prim­lje­ne su sle­de­će kate­go­ri­je

 • Dom­ski i poro­dič­ni sme­štaj malo­let­ni­ka (30 pred­me­ta)
 • Usvo­je­nje (16 pred­me­ta)
 • Sta­ra­telj­stvo (21 pred­met)
 • Mate­ri­jal­no obez­be­đe­nje poro­di­ce (16 pred­me­ta)
 • Sme­štaj puno­let­nih lica u usta­no­vu soci­jal­ne zašti­te ili dru­gu poro­di­cu (4 pred­me­ta)
 • Malo­let­ni pres­tup­ni­ci (10 pred­me­ta)
 • Kate­go­ri­za­ci­ja – sme­štaj u inter­nat (11 pred­me­ta)
 • Matič­ne knji­ge (3 knji­ge)
 • Zašti­ta imo­vi­ne malo­let­nih lica (9 pred­me­ta)
 • Bra­ko­ra­zvod­ni spor (5 pred­me­ta)
 • Ospo­sob­lja­va­nje za rad (3 pred­me­ta)
 • Ugo­vor o doži­vot­nom izdr­ža­va­nju (2 pred­me­ta)
 • Pre­vre­me­ni brak malo­let­nog lica (2 pred­me­ta)
 • Otpust od držav­ljans­tva ( 1 pred­met)

Malo­let­nič­ka delik­ven­ci­ja

Od deset pre­uze­tih pred­me­ta, koji sve­do­če o malo­let­nič­koj delik­ven­ci­ji, može se kons­ta­to­va­ti da je “pro­ce­du­ra” usled usta­nov­lje­ne malo­let­nič­ke delik­ven­ci­je, sko­ro ista kod svih pres­tup­ni­ka.
Tako na pri­mer, ulo­že­na je zanim­lji­va eks­per­ti­za soci­jal­nog rad­ni­ka, u kojoj se od stra­ne suda, tra­ži struč­no miš­lje­nje Skup­šti­ne opšti­ne Novi Kne­že­vac, orga­na sta­ra­te­lja­tva. Pored osnov­nih poda­ta­ka o ime­nu i pre­zi­me­nu, datu­mu rođe­nja i kons­ta­ta­ci­ji ime­na i pre­zi­me­na maj­ke i da je otac dete­ta nepoz­nat navo­di se da je “ime­no­va­ni rođen u vre­me kada je nje­go­va maj­ka ima­la 19 godi­na. S obzi­rom da nije bila u rad­nom odno­su, niti eko­nom­ski situ­ira­na sin je sme­šten u dru­gu poro­di­cu na teret SO Novi Kne­že­vac gde je ostao do svo­je dru­ge godi­ne. Uz pomoć orga­na stra­telj­stva maj­ka je dobi­la posao u cigla­ni gde je radi­la oko godi­nu dana. Ubr­zo upoz­na­je NN s kojim stu­pa u brak. Zajed­nič­ki su se o nje­mu bri­nu­li kao o nje­go­vom vas­pi­ta­nju tako i o odgo­ju”. U eks­per­ti­zi se navo­di da je malo­let­nik u nižim raz­re­di­ma osnov­ne ško­le bio vrlo dobar đak da je u petom malo popus­tio u uče­nju, a u šes­tom raz­re­du je “izgu­bi­io” godi­nu. Soci­jal­ni rad­nik je bio miš­lje­nja “da je gre­ška uči­nje­na od stra­ne rodi­te­lja pri­li­kom nas­tu­pa­nja puber­te­ta. Maj­ka je poče­la nje­gov rad, sta­vo­ve, miš­lje­nje da pot­ce­nju­je te se ose­ćao napu­šte­nim i zane­ma­re­nim. U cilju da pri­vu­če nji­ho­vu paž­nju na sebe, da pos­ta­ne inte­re­san­tan, pobe­gao je od kuće i ško­le. Pošto je pro­na­đen i vra­ćen kući, umes­to da mu se posve­ti­lo malo vre­me­na, da su mu dati dobri save­ti – tre­ba­lo je sa njim raz­go­va­ra­ti kao sa sta­ri­jom oso­bom – nje­go­va lič­nost je povre­đe­na i slom­lje­na bati­na­ma. Nje­gov revolt na tak­vo pona­ša­nje rodi­te­lja dos­ti­gao je kul­mi­na­ci­ju i on poči­nje da se sve­ti. Tada je pobe­gao od kuće, pret­hod­no kra­de novac iz ško­le, od kuće i gde god mu se uka­že pri­li­ka. Nepres­ta­no bež,i sa ciga­ni­ma se spri­ja­te­ljio gde je spa­vao i sakri­vao se po nede­lju dana. Odla­zi u napu­šte­ne koli­be, sala­še, tamo tako­đe sedi sam ili mu se pone­kad pri­bli­že neka nevas­pi­ta­na deca i pra­ve raz­ne sean­se, skan­da­le.” U dopi­su soci­jal­nog rad­ni­ka se dalje navo­di da je dete povre­me­no od kuće uzi­ma­lo veće svo­te nov­ca i s dru­gom odla­zio u Subo­ti­cu, ski­tao sve dok ga mili­ci­ja ne bi uhva­ti­la i vra­ti­la kući. Jed­nom pri­li­kom je pobe­gao u Beograd, “tamo su tako­đe uhva­će­ni sme­šte­ni u pri­hva­ti­li­štu dok ih rodi­te­lji nisu dove­li nazad. Po povrat­ku kući uzi­mao je novac iz ško­le, dže­pa­rio po kapu­ti­ma i isti novac tro­šio po kafa­na­ma gde se kuglao i sedeo do kas­no u noć. U neko­li­ko navra­ta je bio pozvan od stra­ne orga­na sta­ra­telj­stva na raz­go­vor.” Zaklju­čak soci­jal­nog rad­ni­ka je da je dovolj­no vre­me­na pro­ve­de­no uz raz­go­vor, dava­nju save­ta i “slu­ša­nju dete­to­vih ispo­ves­ti”, da je dete dava­lo obe­ća­nja da će se popra­vi­ti, miro­va­lo neko­li­ko dana a potom nas­tav­ljao po sta­rom. “Čak se i sudi­ji za pre­kr­ša­je jav­ljao sva­kog dana pre pola­ska u ško­lu. Dobi­jao je raz­ne zadat­ke. Rodi­te­lji­ma je save­to­va­no da sa dete­tom poku­ša­ju lepo da pri­ča­ju. Među­tim, maj­ka tvr­di da sa njim više ne može ništa da se pos­tig­ne. S obzi­rom da nije poha­đao ško­lu, da je bežao od kuće i da se oda­vao skit­nji Organ sta­ra­telj­stva je, na ini­ci­ja­ti­vu rodi­te­lja, poku­šao da se malo­let­nik smes­ti u Dom za vas­pi­ta­nje dece i omla­di­ne u Novom Sadu.”
Maj­ka među­tim, u pos­led­njem momen­tu pov­la­či tak­vu odlu­ku i pisme­no daje obraz­lo­že­nje da se dete popra­vi­lo, da slu­ša, da nije kao rani­je. Zato Organ sta­ra­telj­stva pred­la­že da se ime­no­va­nom malo­let­ni­ku izrek­ne mera poja­ča­nog nad­zo­ra Orga­na sta­ra­telj­stva, te uko­li­ko se ispos­ta­vi da to nije dovolj­no, ovaj Organ bi izves­tio sud i tra­žio da se mera zame­ni za stro­ži­ju, odnos­no da se dete upu­ti u vas­pit­ni dom.
Potom je u doisi­je ulo­že­no done­to Reše­nje kojim se izri­če Vas­pit­na mera poja­ča­nog nad­zo­ra od stra­ne Orga­na sta­ra­telj­stva SO Novi Kne­že­vac. Nakon toga Opštin­ski sud Novi Kne­že­vac nala­že Orga­nu sta­ra­telj­stva da “se u pri­prem­nom pos­tup­ku utvr­de sve okol­nos­ti koje su od uti­ca­ja za oce­nu nje­go­ve dušev­ne razvi­je­nos­ti i da se razjas­ne uslo­vi nje­go­vog dosa­daš­njeg živo­ta u poro­di­ci i sre­di­ni u kojoj je živeo. Pri­ku­pi­ti podat­ke o soci­jal­nim, eko­nom­skim i dru­gim pri­li­ka­ma poro­di­ce malo­let­ni­ka, podat­ke o tome kak­voj se sre­di­ni malo­let­nik vas­pi­ta­vao i kre­tao van poro­di­ce i koli­ko je ona bila od uti­ca­ja na nje­go­vo dosa­daš­nje vas­pi­ta­nje. Poseb­no pri­ku­pi­te podat­ke o psi­hič­kim svoj­stvi­ma ovog malo­let­ni­ka i oso­bi­na­ma koje odli­ku­ju nje­go­vu lič­nost. Sve gor­nje podat­ke sre­di­te, sači­ni­te izve­štaj i dos­ta­vi­te na gor­nji broj, a u nje­mu izne­si­te svo­je miš­lje­nje i pred­log o tome koje bi malo­let­nič­ke snak­ci­je tre­ba­lo izre­ći ovom malo­let­ni­ku u cilju nje­go­ve reso­ci­ja­li­za­ci­je.”
Soci­jal­ni rad­nik sači­nio je eks­per­ti­zu i zbog rani­je usta­nov­lje­nog, ali i zbog činje­ni­ce da se dete nije popra­vi­lo, soci­jal­ni rad­nik je bio “miš­lje­nja da se dete upu­ti u poprav­ni dom.”
Dete je upu­će­no na tro­go­diš­nje izdr­ža­va­nje u Vas­pit­no — poprav­ni dom za malo­let­ni­ke Kru­še­vac.

Zaklju­čak

Na osno­vu gore pome­nu­tog Zako­na o zašti­ti poda­ta­ka lič­nos­ti, zašti­ta poda­ta­ka o lič­nos­ti obez­be­đu­je se sva­kom fizič­kom licu, bez obzi­ra na držav­ljans­tvo i pre­bi­va­li­šte, rasu, godi­ne živo­ta, pol, jezik, vero­is­po­vest, poli­tič­ko i dru­go uve­re­nje, naci­onal­nu pri­pad­nost, soci­jal­no porek­lo i sta­tus, imo­vin­sko sta­nje, rođe­nje, obra­zo­va­nje, druš­tve­ni polo­žaj ili dru­ga lič­na svoj­stva. Cilj Zako­na je da se sva­kom fizič­kom licu obez­be­di ostva­ri­va­nje i zašti­ta pra­va na pri­vat­nost. Na osno­vu čla­na 5. gore pome­nu­tog Zako­na, arhi­vi­ma je omo­gu­će­na obra­da ovak­vih fon­do­va, ali po jas­no defi­ni­sa­noj pro­ce­du­ri.
Zbog oset­lji­vos­ti doku­me­na­ta i na osno­vu Zako­na o zašti­ti poda­ta­ka lič­nos­ti ova vrsta arhiv­ske gra­đe nije dos­tup­na svim istra­ži­va­či­ma. Neo­p­hod­no je pod­ne­ti Zah­tev za oba­ve­šte­nje u pisme­nom obli­ku, a “ruko­va­lac”, dak­le oso­ba koja je u pri­li­ci da izda ovak­vu vrstu gra­đe, na uvid može izu­zet­no pri­hva­ti­ti i usme­ni zah­tev, iz raz­lo­ga efi­kas­nos­ti i eko­no­mič­nos­ti. Zah­tev mora da sadr­ži: podat­ke o iden­ti­te­tu pod­no­si­oca (ime i pre­zi­me, ime jed­nog rodi­te­lja, datum i mes­to rođe­nja, jedins­tve­ni matič­ni broj gra­đa­na), adre­su pre­bi­va­li­šta, odnos­no bora­vi­šta, kao i dru­ge podat­ke neo­p­hod­ne za kon­takt. Zah­tev koji pod­no­si zakon­ski nas­led­nik umr­log lica sadr­ži i podat­ke o iden­ti­te­tu umr­log. Uz zah­tev se pri­la­že izvod iz matič­ne knji­ge umr­lih, kao i dokaz o srod­stvu pod­no­si­oca sa umr­lim. Zbog oset­lji­vos­ti sadr­ža­ja ovak­ve vrste doku­men­ta­ci­je “ruko­va­lac” je dužan da u pot­pu­nos­ti ispo­štu­je ovu, Zako­nom pre­dvi­đe­nu pro­ce­du­ru.

Pri­log 1:

 1. Zakon­ska i pod­za­kon­ska akta koja se spro­vo­de u radu Cena­ta­ra za soci­jal­ni rad na podru­čju Repu­bli­ke Srbi­je:
 2. Zakon o soci­jal­noj zašti­ti
 3. Poro­dič­ni zakon
 4. Pra­vil­nik o orga­ni­za­ci­ji, nor­ma­ti­vi­ma i stan­dar­di­ma rada Cen­tra za soci­jal­ni rad
 5. Zakon o malo­let­nim uči­ni­oci­ma kri­vič­nih dela i kri­vič­no­prav­noj zašti­ti malo­let­nih lica
 6. Zakon o radu
 7. Zakon o slo­bod­nom pris­tu­pu infor­ma­ci­ja­ma od jav­nog zna­ča­ja
 8. Zakon o zašti­ti poda­ta­ka o lič­nos­ti­ma
 9. Zakon o zabra­ni dis­kri­mi­na­ci­je
 10. Odlu­ka o ostva­ri­va­nju pra­va u oblas­ti soci­jal­ne zašti­te
 11. Zakon o jav­nim nabav­ka­ma
 12. Zakon o zabra­ni puše­nja u zatvo­re­nim pros­to­ri­ja­ma

 


 1. Služ­be­ni list SFRJ 53/76 []
 2. Služ­be­ni list SAP Voj­vo­di­na br. 23/76 []
 3. Služ­be­ni list opšti­ne br. 3/74 []
 4. Služ­be­ni list opšti­ne br. 2/74 i 2/78 []
 5. Služ­be­ni list opšti­ne Kanji­ža br. 2/79 []
 6. Služ­be­ni list opšti­ne br. 7/75 i 2/76 []
 7. Zakon o soci­jal­noj zašti­ti Sl. glas­nik RS 24/2011 []
 8. Isto []
 9. Dosi­je regis­tra­tu­re broj 452,SIZ za soci­jal­nu zašti­tu Novi Kne­že­vac, sadr­žaj dosi­jea regis­tra­tu­re []