ArhOL je zamišljen kao otvoreno dostupan zbornik članaka iz arhivističke i srodnih struka odnosno repozitorij radova koje autori i inače objavljuju ili daju na korištenje izdavačima i čitateljima bez ikakve novčane naknade.
U ArhOLu će se naći recenzirani članci iz znanstvenih i stručnih časopisa i  zbornika, ali i nerecenzirani radovi koje autori žele učiniti online dostupnima.

najnovije

Mar ni kulturna dediščina tista svetinja, s katero se ne bi smeli igrati pod nobenim pogojem?

Pre­no­si­mo u cije­los­ti obja­vu za medi­je Zgo­do­vin­skog arhi­va Ljub­lja­na: Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na po 122 letih pri­si­ljen zapus­ti­ti pros­to­re v cen­tru Ljub­lja­ne Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na obveš­ča slo­ven­sko jav­nost, da mora do juni­ja 2020 zapus­ti­ti svo­je pos­lov­ne pros­to­re v ljub­ljan­ski mes­t­ni hiši (Mes­t­ni trg 27) in v sosed­nji stav­bi (Ciril-Meto­dov…

CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference

Od 6. do 7. svib­nja 2019. u Domus Medi­ca kon­gres­nom cen­tru u Ljub­lja­ni odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja pod nazi­vom CEF eAr­c­hi­ving Buil­ding Block Geopre­ser­va­ti­on Con­fe­ren­ce // Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca CEF grad­ni­ka eAr­c­hi­ving o ohra­nja­nju pros­tor­nih podat­kov. Za orga­ni­za­ci­ju ove kon­fe­ren­ci­je zas­luž­ni su Euro­pe­an Com­mi­ssi­on Con­nec­ting Euro­pe Faci­lity…

4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA konferencija / 4th Croatia ICARUS days & EURBICA Conference

Dru­ga oba­vi­jest i poziv za sudje­lo­va­nje Euro­pe­an arc­hi­val lan­d­s­ca­pe: Reac­hing out for new hori­zons Split – Tro­gir, 14. — 16. ožuj­ka 2018. ICARUS Hrvat­ska u surad­nji s kon­zor­ci­jem ICARUS (Inter­na­ti­onal Cen­ter for Arc­hi­val Rese­ar­ch / Među­na­rod­ni cen­tar za arhiv­ska istra­ži­va­nja), Držav­nim arhi­vom u Spli­tu, EURBICA…

Časopis @arhivi

Časo­pis @arhivi dono­si pri­če o pro­jek­ti­ma, ini­ci­ja­ti­va­ma, stra­te­gi­ja­ma i prak­tič­nim iskus­tvi­ma koji pove­zu­ju usta­no­ve, orga­ni­za­ci­je i lju­de, pru­ža­ju nova zna­nja, stva­ra­ju nove pro­gra­me i reali­zi­ra­ju nove ide­je i kre­ativ­ne poten­ci­ja­le.U prvom bro­ju časo­pi­sa 17 auto­ra u 20 pri­lo­ga pred­stav­lja ICARUS zajed­ni­cu, pro­jek­te i istra­ži­va­nja, arhiv­sku…

6. Zagrebački arhivski dan(i)

Šes­ti Zagre­bač­ki arhiv­ski dan (ZAD-dan) pod nazi­vom Arhi­vi proš­los­ti za arhi­ve buduć­nos­ti, odr­žao se u čet­vr­tak i petak, 7. i 8. pro­sin­ca 2017. godi­ne u Zagre­bu u Hote­lu Antu­no­vić (dvo­ra­na Tomis­lav). Zamiš­ljen kao bra­ins­tor­ming, kao susret naj­bo­ljih prak­si i pamet­nih rje­še­nja, dvod­nev­ni je pro­gram sadr­ža­vao…

2nd International Symposium Digital Humanities

Empowe­ring Visi­bi­lity of Cro­ati­an Cul­tu­ral Heri­ta­ge, Novem­ber 6 – 8, 2017, Uni­ver­sity of Zadar, Cro­atia PROGRAMME Mon­day, 6 Novem­ber 2017 9.00 – 9.45 Invi­ted Spe­aker Rese­ar­ch possi­bi­li­ti­es cre­ated by making manus­cript ima­ges ava­ila­ble onli­ne: the exam­ple of monasterium.net (Georg Voge­ler. Aus­tri­an Cen­tre for Digi­tal Huma­ni­ti­es,…

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljud­ski resur­si pove­za­ni s e-gra­di­vom u arhi­vi­ma — anket­no istra­ži­va­nje) (Human reso­ur­ces in con­nec­ti­on with e-recor­ds in arc­hi­ves – sur­vey with ques­ti­on­na­ires) Izvle­ček V pris­pev­ku so pri­ka­za­ni rezul­ta­ti 1 splet­ne razi­ska­ve s podro­čja člo­ve­ških virov, ki uprav­lja­jo z e-gra­di­vom v arhi­vih in je bila izve­de­na v…

Uloga zapisa i arhiva u ostvarenju pravde, zagovora i pomirenja: Iskustva iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke

Zak­la­da Kon­rad Ade­na­uer, Ured u Zagre­bu, i Hrvat­ski ins­ti­tut za povi­jest, u surad­nji sa slo­ven­skim Štu­dij­skim cen­trom za narod­no spra­vo orga­ni­zi­ra­ju kon­fe­ren­ci­ju: Ulo­ga zapi­sa i arhi­va u ostva­re­nju prav­de, zago­vo­ra i pomi­re­nja: Iskus­tva iz Hrvat­ske, Slo­ve­ni­je i Nje­mač­ke. Kon­fe­ren­ci­ja će se odr­ža­ti u uto­rak, 17.…

Celjske zvezde i spletni prvaki

Nepo­sred­ni povod pisa­nju ovog osvr­ta netom je odr­ža­ni WEBSI dan (15. ruj­na), zavr­š­na mani­fes­ta­ci­ja godiš­njeg natje­ca­nja naj­ve­ćih slo­ven­skih dos­tig­nu­ća u podru­čju digi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, koje je orga­ni­zi­ra­no već petu godi­nu zare­dom. Samo natje­ca­nje tra­je neko­li­ko mje­se­ci, odnos­no od ožuj­ka (mar­ta) do ruj­na (sep­tem­bra), a sve o…

Želela sem v muzej!

Inter­v­ju s mag. Nadom Čibej, direk­to­ri­com Pokra­jin­ske­ga arhi­va Koper V arhi­vu sem zapos­le­na 19 let. Kot mla­den­ka sem žele­la štu­di­ra­ti umet­nos­t­no zgo­do­vi­no in zgo­do­vi­no, pa sem se potem odlo­či­la za samos­toj­no zgo­do­vi­no. Žele­la sem v muzej. V raz­lič­nih muze­jih sem tudi dela­la kot štu­den­t­ka, po…