Category Archives: najnovije

Baština kao fenomen, baština kao totalitet

Prof. dr. Lej­la Kodrić Zaimo­vić, redov­na pro­fe­so­ri­ca na Kate­dri za infor­ma­cij­ske nauke Odsje­ka za kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost i infor­ma­cij­ske nauke Filo­zof­skog fakul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u Sara­je­vu, dobit­ni­ca je Nagra­de za naj­bo­lju nauč­nu knji­gu u kate­go­ri­ji druš­tve­nih i…

Posao koji obuhvaća povijest i pomaganje ljudima – ima li što ljepše?

Inter­v­ju s dr.sc. Kata­ri­nom Hor­vat, povjes­ni­čar­kom i višom arhi­vis­t­ki­njom u Držav­nom arhi­vu u Zagre­bu Odmah mi se svi­dio posao. Rad u Držav­nom arhi­vu u Zagre­bu (od 2003.) moje je prvo pra­vo zapos­le­nje nakon zavr­še­nog fakul­te­ta,…

Mar ni kulturna dediščina tista svetinja, s katero se ne bi smeli igrati pod nobenim pogojem?

Pre­no­si­mo u cije­los­ti obja­vu za medi­je Zgo­do­vin­skog arhi­va Ljub­lja­na: Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na po 122 letih pri­si­ljen zapus­ti­ti pros­to­re v cen­tru Ljub­lja­ne Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na obveš­ča slo­ven­sko jav­nost, da mora do juni­ja 2020 zapus­ti­ti svo­je pos­lov­ne pros­to­re v ljub­ljan­ski…

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljud­ski resur­si pove­za­ni s e-gra­di­vom u arhi­vi­ma — anket­no istra­ži­va­nje) (Human reso­ur­ces in con­nec­ti­on with e-recor­ds in arc­hi­ves – sur­vey with ques­ti­on­na­ires) Izvle­ček V pris­pev­ku so pri­ka­za­ni rezul­ta­ti 1 splet­ne razi­ska­ve s podro­čja člo­ve­ških virov, ki…

Uloga zapisa i arhiva u ostvarenju pravde, zagovora i pomirenja: Iskustva iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke

Zak­la­da Kon­rad Ade­na­uer, Ured u Zagre­bu, i Hrvat­ski ins­ti­tut za povi­jest, u surad­nji sa slo­ven­skim Štu­dij­skim cen­trom za narod­no spra­vo orga­ni­zi­ra­ju kon­fe­ren­ci­ju: Ulo­ga zapi­sa i arhi­va u ostva­re­nju prav­de, zago­vo­ra i pomi­re­nja: Iskus­tva iz Hrvat­ske,…

Želela sem v muzej!

Inter­v­ju s mag. Nadom Čibej, direk­to­ri­com Pokra­jin­ske­ga arhi­va Koper V arhi­vu sem zapos­le­na 19 let. Kot mla­den­ka sem žele­la štu­di­ra­ti umet­nos­t­no zgo­do­vi­no in zgo­do­vi­no, pa sem se potem odlo­či­la za samos­toj­no zgo­do­vi­no. Žele­la sem v…

Externe Kommunikation und digitale Vermittlung – heraus aus der archivischen Staubecke?

Da war noch der schwar­ze, hage­re Arc­hi­var Ibra­him Effen­di, von dem es hieß, er sei unbes­tec­hlich. Ein schwe­ig­sa­mer, zurüc­k­hal­ten­der Mann, der sich nur um seine zahl­re­ic­hen Kin­der und um die Kor­res­pon­denz und das Arc­hiv des…

Reci mi to plakatom!

Pla­kat je pose­ban oblik vizu­al­ne komu­ni­ka­ci­je. Pojav­lju­je se u prvoj polo­vi­ci 19. st. kada usa­vr­še­nje tiskar­ske lito­graf­ske teh­ni­ke omo­gu­ću­je jef­ti­no i brzo umno­ža­va­nje gra­fič­kih pred­lo­ža­ka nami­je­nje­nih jav­nom komu­ni­ci­ra­nju. Pla­kat zapo­či­nje svoj život kad se mul­ti­ci­pli­ra,…