Category Archives: networking

CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference

Od 6. do 7. svib­nja 2019. u Domus Medi­ca kon­gres­nom cen­tru u Ljub­lja­ni odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja pod nazi­vom CEF eAr­c­hi­ving Buil­ding Block Geopre­ser­va­ti­on Con­fe­ren­ce // Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca CEF grad­ni­ka eAr­c­hi­ving o ohra­nja­nju pros­tor­nih podat­kov. Za…

DARIAH-EU — Zaključak o formiranju Povjerenstva za izradbu elaborata

Nakon odr­ža­nih pozva­nih pre­da­va­nja, pre­zen­ta­ci­ja teatro­lo­ško-digi­ta­li­za­cij­skih iskus­ta­va, digi­tal­no­hu­ma­nis­tič­kih teatro­lo­ških radi­oni­ca i ras­pra­va, sudi­oni­ci ini­ci­jal­no­ga Foru­ma za pri­ja­vu osnut­ka među­na­rod­ne Rad­ne sku­pi­ne za teatro­lo­gi­ju i digi­ta­li­za­ci­ju teatra­li­ja u sklo­pu pane­urop­ske Digi­tal­ne istra­ži­vač­ke infras­truk­tu­re za umjet­nos­ti i…

Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija

Pane­urop­ska Digi­tal­na istra­ži­vač­ka infras­truk­tu­ra za umjet­nos­ti i huma­nis­ti­ku (DARIAH-EU) i Sve­uči­li­šte Josi­pa Jur­ja Stro­s­smaye­ra, sa svo­jim sas­tav­ni­ca­ma Odje­lom za kul­tu­ro­lo­gi­ju i Umjet­nič­kom aka­de­mi­jom, pri­re­di­li su 23. i 24. ožuj­ka 2018. u auli Rek­to­ra­ta i u…

4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA konferencija / 4th Croatia ICARUS days & EURBICA Conference

Dru­ga oba­vi­jest i poziv za sudje­lo­va­nje Euro­pe­an arc­hi­val lan­d­s­ca­pe: Reac­hing out for new hori­zons Split – Tro­gir, 14. — 16. ožuj­ka 2018. ICARUS Hrvat­ska u surad­nji s kon­zor­ci­jem ICARUS (Inter­na­ti­onal Cen­ter for Arc­hi­val Rese­ar­ch /…

2nd International Symposium Digital Humanities

Empowe­ring Visi­bi­lity of Cro­ati­an Cul­tu­ral Heri­ta­ge, Novem­ber 6 – 8, 2017, Uni­ver­sity of Zadar, Cro­atia PROGRAMME Mon­day, 6 Novem­ber 2017 9.00 – 9.45 Invi­ted Spe­aker Rese­ar­ch possi­bi­li­ti­es cre­ated by making manus­cript ima­ges ava­ila­ble onli­ne: the…

Zaključci 28. savjetovanja ADS u Portorožu, 5. i 6. listopada 2017.

Tema: ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM Pri izbo­ru teme zbo­ro­va­nja smo izha­ja­li iz dej­stva, da zara­di teh­no­lo­ške­ga razvo­ja nas­ta­ja vse več doku­men­tar­ne­ga in arhiv­ske­ga gra­di­va elek­tron­ski obli­ki, ki zah­te­va…

ICARUS Meeting #20

The Age of Tec­h­no­logy: Docu­ments, Arc­hi­ves and Soci­ety ICARUS Meeting #20 6th co:op part­ner meeting 23 – 25 Octo­ber 2017 Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se de Madrid, Spa­in The Age of Digi­tal Tec­h­no­lo­gi­es: Docu­ments, Arc­hi­ves and Soci­ety inter­na­ti­onal…

Uloga zapisa i arhiva u ostvarenju pravde, zagovora i pomirenja: Iskustva iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke

Zak­la­da Kon­rad Ade­na­uer, Ured u Zagre­bu, i Hrvat­ski ins­ti­tut za povi­jest, u surad­nji sa slo­ven­skim Štu­dij­skim cen­trom za narod­no spra­vo orga­ni­zi­ra­ju kon­fe­ren­ci­ju: Ulo­ga zapi­sa i arhi­va u ostva­re­nju prav­de, zago­vo­ra i pomi­re­nja: Iskus­tva iz Hrvat­ske,…

Arhivska praksa 2017

30. među­na­rod­no savje­to­va­nje Arhiv­ska prak­sa 2017 Tuz­la, 27. – 29. ruj­na /septembra 2017. Sri­je­da, 27. ruj­na /septembra 2017. 19,00   (Kon­gres­na sala) Sve­ča­na aka­de­mi­ja u povo­du 30 godi­na Savje­to­va­nja i 20 bro­je­va časo­pi­sa Arhiv­ska prak­sa Uvod­no…