Category Archives: teorija

Baština kao fenomen, baština kao totalitet

Prof. dr. Lej­la Kodrić Zaimo­vić, redov­na pro­fe­so­ri­ca na Kate­dri za infor­ma­cij­ske nauke Odsje­ka za kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost i infor­ma­cij­ske nauke Filo­zof­skog fakul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u Sara­je­vu, dobit­ni­ca je Nagra­de za naj­bo­lju nauč­nu knji­gu u kate­go­ri­ji druš­tve­nih i…

Externe Kommunikation und digitale Vermittlung – heraus aus der archivischen Staubecke?

Da war noch der schwar­ze, hage­re Arc­hi­var Ibra­him Effen­di, von dem es hieß, er sei unbes­tec­hlich. Ein schwe­ig­sa­mer, zurüc­k­hal­ten­der Mann, der sich nur um seine zahl­re­ic­hen Kin­der und um die Kor­res­pon­denz und das Arc­hiv des…

Teri Kuk i postmoderno shvatanje arhiva sa osvrtom na arhivistiku u Srbiji

Abs­trakt: Proš­le 2014. godi­ne svet je napus­tio Teri Kuk, jedan od naj­ve­ćih teore­ti­ča­ra arhi­vis­ti­ke savre­me­nog doba. U svo­jim rado­vi­ma on se poseb­no bavio pita­njem uti­ca­ja pos­t­mo­der­nis­tič­kih shva­ta­nja na razvoj savre­me­ne arhi­vis­ti­ke u teorij­skom i prak­tič­nom…

Položaj i uloga arhiva i pismohrana u suvremenom društvu

Arhi­vi su nas­ta­li iz prak­tič­nih potre­ba da se saču­va­ju zapi­si o jav­no­prav­nim, pri­vat­no­prav­nim, sud­be­nim, uprav­nim, poli­tič­kim i osta­lim prav­nim pos­lo­vi­ma i doga­đa­nji­ma, doka­žu ili ilus­tri­ra­ju činje­ni­ce. Moder­ni su arhi­vi u Euro­pi nas­ta­li zbog odlu­ke tadaš­nje…

Una sinergia con i ricercatori per lo sviluppo della professione

La pro­fe­ssi­one arc­hi­vis­ti­ca. Ques­ti­one anco­ra da defi­ni­re, esat­ta­men­te, a livel­lo inter­na­zi­ona­le. Una pri­ma dif­fe­ren­zi­azi­one può esse­re fat­ta tra libe­ri pro­fe­ssi­onis­ti e arc­hi­vis­ti sta­ta­li – cioè quel­li impi­ega­ti negli Arc­hi­vi di Sta­to. La loro for­ma­zi­one non…