Category Archives: 2. ZAD-dan

Samo s ustreznim orodjem lahko mojster naredi dober izdelek — Osnovne značilnosti kompleksnih programskih orodij za arhivsko strokovno delo

V arhi­vih se od začet­kov uva­ja­nja stroj­ne obde­la­ve podat­kov pojav­lja­jo vpra­ša­nja v zve­zi s tem: kak­š­no je ustrez­no oro­dje za arhiv­ska stro­kov­na dela v pro­fe­si­onal­nih arhiv­skih ins­ti­tu­ci­jah. Odgo­vo­rov je veli­ko, nji­ho­va skup­na zna­čil­nost pa je…

Otvoren pristup hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima

Na teme­lju idej­nog pro­jek­ta Hrvat­skog infor­ma­cij­skog i doku­men­ta­cij­skog druš­tva — HID (www.hidd.hr), Srce (www.srce.hr) izra­dio je cen­tral­ni por­tal doma­ćih znans­tve­nih i struč­nih časo­pi­sa HRČAK ( http://hrcak.srce.hr ) uz finan­cij­sku podr­šku Minis­tar­stva zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i špor­ta…

Prilog poznavanju sustava lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2004. godine

Lokalna i područna (regionalna) samouprava određeni su Ustavom i zakonima. Ustavom iz 1990. građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu. Ustavom iz 2000. građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Prvi zakon o…

Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba v Republiki Sloveniji

Avtorica se v prispevku ukvarja s vprašanjem dostopa do arhivskega gradiva, ki je postalo glede na spremembe, tako družbene kot posledično spremembe zakonodaje, v zadnjih desetih letih ključnega pomena v arhivski teoriji in praksi. Najprej…

Arhivi i ostvarivanje ljudskih i građanskih prava (bosanskohercegovačko iskustvo)

U vremenu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva došlo je do izmjene funkcije i značaja arhiva. To se prije svega ogleda u povećanom broju usluga koje arhivi pružaju brojnim korisnicima. Funkcija arhiva je posebno došla do izražaja u…

Novi slovenski Zakon o zaštiti registraturnog i arhivskog gradiva i arhivima — skraćeno: ZZRAGA

Zakon je pri­hva­ćen u Držav­nem zbo­ru Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je 6 ožuj­ka, a stu­pio je na sna­gu 7. trav­nja 2006. godi­ne. ZZRAGA1 donek­le nado­gra­đu­je dosa­daš­nji slo­ven­ski Zakon o arhiv­skom gra­di­vu i arhi­vi­ma2 i na novo ure­đu­je zašti­tu regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…

O Uredbi o zaštiti registraturnoga i arhivskoga gradiva

Vla­da Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je je kra­jem srp­nja 2006. g. pri­hva­ti­la Ured­bu1 koja je bila nuž­na kako bi Zakon o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga gra­di­va, objav­ljen počet­kom 2006. g., mogao zaži­vje­ti.2 Ured­ba o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…