Category Archives: 3. ZAD-dan

Una sinergia con i ricercatori per lo sviluppo della professione

La pro­fe­ssi­one arc­hi­vis­ti­ca. Ques­ti­one anco­ra da defi­ni­re, esat­ta­men­te, a livel­lo inter­na­zi­ona­le. Una pri­ma dif­fe­ren­zi­azi­one può esse­re fat­ta tra libe­ri pro­fe­ssi­onis­ti e arc­hi­vis­ti sta­ta­li – cioè quel­li impi­ega­ti negli Arc­hi­vi di Sta­to. La loro for­ma­zi­one non…

Informatizacija uredskog i arhivskog poslovanja u INA d.d.

Uprav­lja­nje doku­men­ti­ma Današ­nji ured ne može­mo zamis­li­ti bez raz­nih doku­me­na­ta i spi­sa koji sva­kod­nev­no pris­ti­žu u ured. Pri­li­kom sva­kog dogo­vo­ra i pot­vr­de pos­lov­ne aktiv­nos­ti pojav­lju­je se i pra­te­ća doku­men­ta­ci­ja. Pod pra­te­ću doku­men­ta­ci­ju podra­zu­mi­je­va­mo ponu­de, ugo­vo­re,…

Kvaliteta informacij in audit trail

Infor­ma­ci­je, ki nas­ta­ja­jo pri arhiv­skem stro­kov­nem delu in ki jih hra­ni­jo arhi­vi v svo­jem gra­di­vu so osnov­no oro­dje arhiv­ske­ga dela. Vero­dos­toj­nost in kako­vost le-teh veli­ke­ga pome­na tako za arhi­vis­te, kot za upo­rab­ni­ke. Vero­dos­toj­ne in kako­vos­t­ne…

Neophodnost prilagodljivosti arhivista novim izazovima i trendovima u oblasti arhivistike i dokumentalistike

Stručno osposobljeni kadrovi su jedan od osnovnih preduslova uspješnog obavljanja arhivske djelatnosti, i bitan su garant uspješne zaštite i upravljanja arhivskim informacijama. Obrazovanje i edukaciju arhivskih kadrova potrebno je vršiti permanentno, a sadržaji programa i…

Pravni okvir informacijskih struka u Republici Hrvatskoj

Infor­ma­cij­ske stru­ke su dje­lat­nos­ti koje stra­te­ški koris­ti infor­ma­ci­je u svom podru­čju u svr­hu una­pre­đe­nja orga­ni­za­ci­je i dje­lo­va­nja. Infor­ma­cij­ske stru­ke ostva­ra­ju svo­ju misi­ju kroz razvoj, razvi­ja­nje i imple­men­ta­ci­ju infor­ma­ci­ja te uprav­lja­nje infor­ma­cij­skim izvo­ri­ma i ser­vi­si­ma. Tako­đer…

O vrednotenju in ocenjevanju arhivskih vsebin

Na področju upravljanja z dokumenti se v obdobju splošne rabe informacijsko-tehnoloških rešitev postavljajo mnoga vprašanja, ki so povezana s temeljnimi arhivskimi strokovnimi usmeritvami in se nanašajo na vrednotenje pomembnih (arhivskih) vsebin v najširšem pomenu besede...