Category Archives: pravni propisi

Iz Hrvatske revije 2, 2017.

Upu­ću­je­mo na dva član­ka iz Hrvat­ske revi­je 2, 2017., u koji­ma jedan arhi­vist i jedan povjes­ni­čar raz­ma­tra­ju pro­ble­ma­ti­ku arhiv­sko­ga zako­no­dav­s­tva i dos­tup­nos­ti arhiv­sko­ga gra­di­va. Dok autor prvo­ga član­ka, arhi­vist, zaklju­ču­je kako je “više nego oči­to”…

Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Čla­nak je u cije­los­ti pre­ne­sen s por­ta­la Forum.tm: http://www.forum.tm/vijesti/i-ministarstvo-kulture-krenulo-s-prijedlogom-zakona-o-arhivima-5472 Nakon Mos­ta čije je izmje­ne Zako­na o arhiv­skom gra­di­vu i arhiv­skoj gra­đi kra­jem ožuj­ka Sabor upu­tio u dru­go čita­nje, i Minis­tar­stvo kul­tu­re kre­nu­lo je sa svo­jim…

Pravni okvir informacijskih struka u Republici Hrvatskoj

Infor­ma­cij­ske stru­ke su dje­lat­nos­ti koje stra­te­ški koris­ti infor­ma­ci­je u svom podru­čju u svr­hu una­pre­đe­nja orga­ni­za­ci­je i dje­lo­va­nja. Infor­ma­cij­ske stru­ke ostva­ra­ju svo­ju misi­ju kroz razvoj, razvi­ja­nje i imple­men­ta­ci­ju infor­ma­ci­ja te uprav­lja­nje infor­ma­cij­skim izvo­ri­ma i ser­vi­si­ma. Tako­đer…

Arhivi i ostvarivanje ljudskih i građanskih prava (bosanskohercegovačko iskustvo)

U vremenu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva došlo je do izmjene funkcije i značaja arhiva. To se prije svega ogleda u povećanom broju usluga koje arhivi pružaju brojnim korisnicima. Funkcija arhiva je posebno došla do izražaja u…

Novi slovenski Zakon o zaštiti registraturnog i arhivskog gradiva i arhivima — skraćeno: ZZRAGA

Zakon je pri­hva­ćen u Držav­nem zbo­ru Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je 6 ožuj­ka, a stu­pio je na sna­gu 7. trav­nja 2006. godi­ne. ZZRAGA1 donek­le nado­gra­đu­je dosa­daš­nji slo­ven­ski Zakon o arhiv­skom gra­di­vu i arhi­vi­ma2 i na novo ure­đu­je zašti­tu regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…

O Uredbi o zaštiti registraturnoga i arhivskoga gradiva

Vla­da Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je je kra­jem srp­nja 2006. g. pri­hva­ti­la Ured­bu1 koja je bila nuž­na kako bi Zakon o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga gra­di­va, objav­ljen počet­kom 2006. g., mogao zaži­vje­ti.2 Ured­ba o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…