Category Archives: zaštita

Mar ni kulturna dediščina tista svetinja, s katero se ne bi smeli igrati pod nobenim pogojem?

Pre­no­si­mo u cije­los­ti obja­vu za medi­je Zgo­do­vin­skog arhi­va Ljub­lja­na: Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na po 122 letih pri­si­ljen zapus­ti­ti pros­to­re v cen­tru Ljub­lja­ne Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na obveš­ča slo­ven­sko jav­nost, da mora do juni­ja 2020 zapus­ti­ti svo­je pos­lov­ne pros­to­re v ljub­ljan­ski…

Pohranjivanje arhivskog fotografskog gradiva

Nakon četr­de­se­tak godi­na dje­lo­va­nja Držav­nog arhi­va  u Kar­lov­cu,  pohra­na foto­gra­fi­ja i pri­pa­da­ju­ćih nega­ti­va zah­ti­je­va  ponov­no defi­ni­ra­nje foto­gra­fi­ja u Arhi­vu te podje­lu ori­jen­ti­ra­nu isklju­či­vo pre­ma  novim ten­den­ci­ja­ma u druš­tvu i pre­ma potre­ba­ma koris­ni­ka  tak­vih doku­me­na­ta.