Program 28. zborovanja Arhivskega društva Slovenije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

28. zbo­ro­va­nje Arhiv­ske­ga druš­tva Slo­ve­ni­je
Por­to­rož 2017

Člo­ve­ški viri v arhi­vih in novi izzi­vi v vezi z e-gra­di­vom

Pro­gram Zbo­ro­va­nja

[ vabilo in prijavnica ]

[ Pri­ja­ve zbi­ra­jo naj­kas­ne­je do 20. sep­tem­bra 2017! ]

Četrtek, 5. oktober 2017

10.00–13.30

 • Zače­tek Zbo­ro­va­nja (film­ski uvod, poz­drav­ni nago­vo­ri)
 • Arhi­vist v slo­ven­skih arhi­vih – sta­nje in per­s­pek­ti­ve
  (Bojan Cvel­far, Ivan Fras, Nina Gos­ten­č­nik)

Odmor

 • Arhi­vi in arhi­vis­ti v Ita­li­ji v digi­tal­nem obdo­bju
  (Debo­rah Rogoz­ni­ca)
 • Sta­nje člo­ve­ških virov v arhi­vih nem­ške zvez­ne deže­le Hessen in pri­mer­ja­va s slo­ven­ski­mi arhi­vi
  (Dunja Mušič)
 • Člo­ve­ški viri v pove­za­vi z e-gra­di­vom v arhi­vih – razi­ska­va z vpra­šal­ni­ki
  (Bran­ka Mol­nar, Hana Habjan)

Raz­pra­va

Odmor za kosi­lo

15.00–17.00

 • Pri­lož­nost, ki je ne gre zamu­di­ti
  (Jože Škof­lja­nec)
 • Prev­zem elek­tron­ske­ga arhiv­ske­ga gra­di­va v arhiv na pri­me­ru Mes­t­ne obči­ne Ljub­lja­na
  (Tatja­na Šenk)
 • Prev­ze­ma­nje e-gra­di­va v tele­vi­zij­skem arhi­vu in pok­lic­na struk­tu­ra zapos­le­nih v Arhi­vu Tele­vi­zi­je Slo­ve­ni­ja
  (Alek­san­der Lavren­čič)

Raz­pra­va

17.15 Voden ogled Pira­na

20.00 Večer­ja v hote­lu His­tri­on / Mese­če­va res­ta­vra­ci­ja

Petek, 6. oktober 2017

9.00–13.30

 • Pro­jekt: Digi­ta­li­za­ci­ja matič­nih knjig v Nad­ško­fij­skem arhi­vu Ljub­lja­na
  (Tone Kram­pač, Juli­ja­na Visoč­nik)
 • Arhi­vi in ponov­na upo­ra­ba infor­ma­cij jav­ne­ga sek­tor­ja
  (Nata­li­ja Gla­žar)
 • Vizu­al­na in vse­bin­ska pred­sta­vi­tev delo­va­nja por­ta­la OPSI
  (Aleš Ver­šič)

Raz­pra­va

Odmor

Okro­gla miza: Aktu­al­na vpra­ša­nja arhiv­ske stro­ke

Odmor za kosi­lo

15.00 Poro­či­lo in zaključ­ki zbo­ro­va­nja