Tag Archives: Aleksandra Pavšič Milost

Zaključci 28. savjetovanja ADS u Portorožu, 5. i 6. listopada 2017.

Tema: ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM Pri izbo­ru teme zbo­ro­va­nja smo izha­ja­li iz dej­stva, da zara­di teh­no­lo­ške­ga razvo­ja nas­ta­ja vse več doku­men­tar­ne­ga in arhiv­ske­ga gra­di­va elek­tron­ski obli­ki, ki zah­te­va…

28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije

28. zbo­ro­va­nje Arhiv­ske­ga druš­tva Slo­ve­ni­je  Por­to­rož 2017 Izvr­š­ni odbor Arhiv­ske­ga druš­tva Slo­ve­ni­je je na svo­ji 2. red­ni seji, dne 13. 12. 2016, obrav­na­val  pris­pe­le  pred­lo­ge  in  izbral  nas­lov  teme  28. zbo­ro­va­nja  ADS,  ki  bo  okto­bra…

Međunarodna konferencija “Arhivi u kriznim vremenima”

Arhiv­sko druš­tvo Slo­ve­ni­je u surad­nji s Arhi­vom Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, Hrvat­skim arhi­vis­tič­kim druš­tvom, Arhi­vis­tič­kim udruženjem/udrugom Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne te Druš­tvom arhiv­skih rad­ni­ka Voj­vo­di­ne orga­ni­zi­ra Među­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju i Okru­gli stol arhi­vis­ta iz Slo­ve­ni­je, Hrvat­ske, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne…