Tag Archives: Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine 2017.

Arhi­vis­tič­ko udru­že­nje Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne orga­ni­zi­ra savje­to­va­nje koje će se odr­ža­ti 18. i 19. svib­nja 2017. u hote­lu “Turist” u Jaj­cu. Doma­ćin savje­to­va­nja bit će Kan­to­nal­ni arhiv Trav­nik. Pro­gram Savje­to­va­nja Čet­vr­tak, 18. 5. 2017. 9.00…

Raspis tema za Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Br. O2-ll20l5 Tuz­la, 3.1..2015 PREDMET: Ras­pis tema za Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne Pošto­va­ni, oba­vje­šta­va­mo Vas da je na sjed­ni­ci Uprav­nog odbo­ra Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, odr­ža­noj 23. 12.2014. godi­ne, done­se­na Odlu­ka o odr­ža­va­nju…

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Hotel “Ero,“Mostar 4. — 6. lip­nja (juna) 2014. godi­ne tema: ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE — STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE Pro­gram: 1. dan: (Hotel „Ero“ – Mos­tar) 17:00 —…

Poziv za učešće na Savjetovanju arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Br. 02 – 29/13 Tuz­la, 24.12.2013. godi­ne PREDMET: Poziv za učeš­će na Savje­to­va­nju arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne Pošto­va­ni, pozi­va­mo Vas da uzme­te učeš­će u radu Savje­to­va­nja arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne koje se odr­ža­va…