Tag Archives: fond

Pitanje razgraničenja fondova na primeru registratura pod nadležnošću Istorijskog arhiva Kikinda

Služ­ba zašti­te regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe van arhi­va Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, pita­nje raz­gra­ni­če­nja fon­do­va u aktiv­nim regis­tra­tu­ra­ma na podru­čju opšti­na Kikin­da, Novi Kne­že­vac i Čoka, nije ujed­na­či­la. Za gra­đu koja se čuva na tere­nu,…

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Hotel “Ero,“Mostar 4. — 6. lip­nja (juna) 2014. godi­ne tema: ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE — STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE Pro­gram: 1. dan: (Hotel „Ero“ – Mos­tar) 17:00 —…

Obavijesna pomagala za fondove zdravstva na primjeru Državnog arhiva u Zagrebu

U Držav­no­me arhi­vu u Zagre­bu čuva se ukup­no 17 fon­do­va pod kla­som F – Zdrav­s­tvo i soci­jal­ne usta­no­ve. Od toga se naj­ve­ći broj fon­do­va, njih 8, odno­si na fon­do­ve koji su kla­si­fi­ci­ra­ni kao zdrav­s­tve­ne usta­no­ve.…

Obrada gospodarstvenog gradiva u obiteljskim i osobnim fondovima i zbirkama

Iako gos­po­dar­stve­no gra­di­vo nas­ta­je kao rezul­tat dje­lo­va­nja raz­li­či­tih gos­po­dar­stve­nih subje­ka­ta iz podru­čja svih gra­na pri­vre­de te ga pre­ma raz­red­bi arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki smje­šta­mo u fon­do­ve kla­se G, moze­mo ga naći i izvan tog  okru­že­nja,…