Tag Archives: Pokrajinski arhiv Maribor

Celjske zvezde i spletni prvaki

Nepo­sred­ni povod pisa­nju ovog osvr­ta netom je odr­ža­ni WEBSI dan (15. ruj­na), zavr­š­na mani­fes­ta­ci­ja godiš­njeg natje­ca­nja naj­ve­ćih slo­ven­skih dos­tig­nu­ća u podru­čju digi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, koje je orga­ni­zi­ra­no već petu godi­nu zare­dom. Samo natje­ca­nje tra­je neko­li­ko mje­se­ci,…

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Med­na­rod­na kon­fe­ren­ca Teh­nič­ni in vse­bin­ski pro­ble­mi kla­sič­ne­ga in elek­tron­ske­ga arhi­vi­ra­nja Raden­ci, 5. — 7. april 2017 Hotel Radin / Raden­ci Let­na med­na­rod­na kon­fe­ren­ca, ki jo Pokra­jin­ski arhiv Mari­bor tra­di­ci­onal­no orga­ni­zi­ra v Hote­lu Radin v Raden­cih,…

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Među­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja Teh­nič­ni in vse­bin­ski pro­ble­mi kla­sič­ne­ga in elek­tron­ske­ga arhi­vi­ra­nja Hotel Radin, Raden­ci od 2. do 4. trav­nja 2014. http://www.pokarh-mb.si/si/s/17/posvetovanje-radenci.html Orga­ni­za­tor  Pokra­jin­ski arhiv Mari­bor pozi­va na među­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju koja i ove godi­ne dono­si mno­go aktu­al­nih…