Tag Archives: Slobodanka Cvetković

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljud­ski resur­si pove­za­ni s e-gra­di­vom u arhi­vi­ma — anket­no istra­ži­va­nje) (Human reso­ur­ces in con­nec­ti­on with e-recor­ds in arc­hi­ves – sur­vey with ques­ti­on­na­ires) Izvle­ček V pris­pev­ku so pri­ka­za­ni rezul­ta­ti 1 splet­ne razi­ska­ve s podro­čja člo­ve­ških virov, ki…

Celjske zvezde i spletni prvaki

Nepo­sred­ni povod pisa­nju ovog osvr­ta netom je odr­ža­ni WEBSI dan (15. ruj­na), zavr­š­na mani­fes­ta­ci­ja godiš­njeg natje­ca­nja naj­ve­ćih slo­ven­skih dos­tig­nu­ća u podru­čju digi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, koje je orga­ni­zi­ra­no već petu godi­nu zare­dom. Samo natje­ca­nje tra­je neko­li­ko mje­se­ci,…

Radionica “Aktualni trenutak arhivske službe”

Arhi­vis­tič­ka radi­oni­ca “Aktu­al­ni tre­nu­tak arhiv­ske služ­be”, 2. po redu od pla­ni­ra­nih četi­ri u 2017. godi­ni, odr­žat će se 15. lip­nja 2017. godi­ne u Zaje­ča­ru u orga­ni­za­ci­ji Arhi­vis­tič­kog druš­tva Srbi­je i Isto­rij­skog arhi­va Zaje­čar. Pro­gram: 10,00…