Tag Archives: Tatjana Hajtnik

ICARUSHR@lecture – e.ARH.si

ICARUS HR zajed­no sa SRCEm i Arhi­vom Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, u čet­vr­tak 7. ruj­na 2017. orga­ni­zi­rat će  jed­nod­nev­ni struč­ni skup na kojem će pred­sta­vi­ti pro­jekt razvo­ja slo­ven­skog jav­nog elek­tron­skog arhi­va e-ARH.si . Pokro­vi­telj pro­gra­ma je Vele­pos­lans­tvo…

Radenci 2017 — kazalo članaka

Pokrajinski arhiv Maribor, Radenci 5. - 7. travnja 2017. Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja, 2017 Digitalno i digitalizirano. Arhivsko gradivo jučer, danas i sutra Digi­tal­no i digi­ta­li­zi­ra­no Dosegnuti računalno povjerenje: zahtjevi za…

5. konferencija Mikrografije

Mikro­gra­fi­ja je orga­ni­zi­ra­la besplatnu edukacijsku konferenciju o pos­lo­va­nju bez papi­ra, upo­ra­bi DMS i BPM ala­ta i sigur­noj e-pohra­ni doku­men­ta­ci­je. Kon­fe­ren­ci­ja se odr­ža­la 6. stu­de­no­ga 2013. u Aus­tria Trend hote­lu u  Ljub­lja­ni. Na kon­fe­ren­ci­ji su se…