Tag Archives: Ustav

Pravni okvir informacijskih struka u Republici Hrvatskoj

Infor­ma­cij­ske stru­ke su dje­lat­nos­ti koje stra­te­ški koris­ti infor­ma­ci­je u svom podru­čju u svr­hu una­pre­đe­nja orga­ni­za­ci­je i dje­lo­va­nja. Infor­ma­cij­ske stru­ke ostva­ra­ju svo­ju misi­ju kroz razvoj, razvi­ja­nje i imple­men­ta­ci­ju infor­ma­ci­ja te uprav­lja­nje infor­ma­cij­skim izvo­ri­ma i ser­vi­si­ma. Tako­đer…

Prijenos informacija izmedju arhiva i pismohrana: komunikacija ili monolog “velikog brata”?

Autorica ukratko prikazuje postojeću legislativu relevantnu za prijenos informacija između arhiva i pismohrana u RH, te sadašnje stanja s nadom da će ukazivanje na nedostatke pomoći percepciji stvarnih problema odnosno biti poticaj za reforme koje…

Organizacija Hrvatskoga sabora 1990. – 2010.

Nakon demo­krat­skih pro­mje­na 1990. Repu­bli­ka Hrvat­ska (RH) doži­vje­la je snaž­ne poli­tič­ke, gos­po­dar­ske i soci­jal­ne pro­mje­ne. Ras­pad SFRJ, pri­je­laz od jed­nos­tra­nač­kog u višes­tra­nač­ki poli­tič­ki sus­tav, pre­tvor­ba gos­po­dar­skog sus­ta­va iz pre­tež­no druš­tve­nog vlas­niš­tva u pri­vat­no vlas­niš­tvo doni­je­li…