Tag Archives: zapisnik

Pitanje razgraničenja fondova na primeru registratura pod nadležnošću Istorijskog arhiva Kikinda

Služ­ba zašti­te regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe van arhi­va Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, pita­nje raz­gra­ni­če­nja fon­do­va u aktiv­nim regis­tra­tu­ra­ma na podru­čju opšti­na Kikin­da, Novi Kne­že­vac i Čoka, nije ujed­na­či­la. Za gra­đu koja se čuva na tere­nu,…

Uredsko poslovanje i registraturni sustavi središnjih tijela Banske Hrvatske od 1848. do 1868. godine

Ljud­ska vrsta od samog svog pos­tan­ka nas­to­ji zapam­ti­ti odre­đe­ne doga­đa­je i poja­ve koje drži zna­čaj­nim iz bilo kojeg raz­lo­ga. Doga­đa­je se memo­ri­ra raz­nim i mno­gim nači­ni­ma: usme­nom pre­da­jom, crte­ži­ma na sti­je­na­ma, ukra­si­ma na gli­ne­nom posu­đu,…

Primopredaja arhivskoga gradiva

Pri­mo­pre­da­ja arhiv­skog gra­di­va vrlo odgo­vo­ran i zah­tje­van pos­tu­pak koji zah­ti­je­va dos­ta pret­hod­nih rad­nji i zado­vo­lje­nja raz­nih uvje­ta, prvens­tve­no sto­ga što se mije­nja prav­ni sta­tus gra­di­va. No, taj je prav­ni sta­tus zapra­vo krat­ko­roč­ni raz­log. Dugo­roč­ni pak,…