Tag Archives: zbirka

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Hotel “Ero,“Mostar 4. — 6. lip­nja (juna) 2014. godi­ne tema: ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE — STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE Pro­gram: 1. dan: (Hotel „Ero“ – Mos­tar) 17:00 —…

Obrada gospodarstvenog gradiva u obiteljskim i osobnim fondovima i zbirkama

Iako gos­po­dar­stve­no gra­di­vo nas­ta­je kao rezul­tat dje­lo­va­nja raz­li­či­tih gos­po­dar­stve­nih subje­ka­ta iz podru­čja svih gra­na pri­vre­de te ga pre­ma raz­red­bi arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki smje­šta­mo u fon­do­ve kla­se G, moze­mo ga naći i izvan tog  okru­že­nja,…