Category Archives: 1. ZAD-dan

Rodoslovac — amater na vratima arhiva

Broj ama­te­ra, koji se zani­ma­ju za svo­je rodos­lov­ne podat­ke pa se zato obra­ća­ju arhiv­skim usta­no­va­ma, teško nam je toč­ni­je odre­di­ti. Zna se na pri­mjer da se broj istra­ži­va­ča rodos­lo­va među svim koris­ni­ci­ma Hrvat­skog držav­nog arhi­va…

Pismohrana Gradskog ureda za opću upravu nakon Zakona o pravu na pristup informacijama

Opće­ni­to Grad­ski ured za opću upra­vu, obav­lja među osta­li­ma, i pos­lo­ve što se odno­se na pismo­hra­nu, u kojoj je pohra­nje­no regis­tra­tur­no i arhiv­sko gra­di­vo tije­la Gra­da Zagre­ba — Grad­ske skup­šti­ne, gra­do­na­čel­ni­ka, Grad­skog pogla­var­sta­va i uprav­nih…

Evidencije Odsjeka za nadzor nad pismohranama i Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pra­vu na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma Hrvat­ski je sabor donio 15. lis­to­pa­da 2003.godine, i, kako je to objaš­nje­no u uvod­no­me tek­s­tu pred­la­ga­te­lja – tadaš­nje­ga Minis­tar­stva pra­vo­su­đa, upra­ve i lokal­ne samo­upra­ve — on zapra­vo pred­stav­lja izrav­nu…

Prijenos informacija izmedju arhiva i pismohrana: komunikacija ili monolog “velikog brata”?

Autorica ukratko prikazuje postojeću legislativu relevantnu za prijenos informacija između arhiva i pismohrana u RH, te sadašnje stanja s nadom da će ukazivanje na nedostatke pomoći percepciji stvarnih problema odnosno biti poticaj za reforme koje…

Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”

Ovim izla­ga­njem se poku­ša­lo pred­sta­vi­ti mogu­će vrste koris­ni­ka, komu­ni­ka­ci­ju u pro­ce­su rje­ša­va­nja koris­nič­kog zah­tje­va, eti­ku rada infor­ma­cij­skog spe­ci­ja­lis­te, te pro­ble­ma­ti­zi­ra­ti pita­nje orga­ni­za­ci­je zna­nja u real­nim uvje­ti­ma našeg druš­tva. 1. UVOD — POJAŠNJENJE NASLOVA IZLAGANJA: Teza:…

Opseg informacija koje arhivi raspoređuju u okviru svoje djelatnosti i šire

UVOD Raz­miš­lja­nje  o opse­gu i stva­ra­nju infor­ma­ci­ja u arhi­vi­ma i šire može­mo zapo­če­ti pita­njem kak­ve su i koli­ko su vri­jed­ne infor­ma­ci­je koje mi arhi­vi ras­po­re­đu­je­mo. Može­mo ih lako podi­je­li­ti na: A)   infor­ma­ci­je, koje mi stva­ra­mo i…