Author Archives: Živana Heđbeli

Položaj i uloga arhiva i pismohrana u suvremenom društvu

Arhi­vi su nas­ta­li iz prak­tič­nih potre­ba da se saču­va­ju zapi­si o jav­no­prav­nim, pri­vat­no­prav­nim, sud­be­nim, uprav­nim, poli­tič­kim i osta­lim prav­nim pos­lo­vi­ma i doga­đa­nji­ma, doka­žu ili ilus­tri­ra­ju činje­ni­ce. Moder­ni su arhi­vi u Euro­pi nas­ta­li zbog odlu­ke tadaš­nje…

Prilog poznavanju djelokruga rada i uredskog poslovanja austrijske uprave do 1868. godine

Sre­diš­nja tije­la upra­ve Pre­ma držav­nom usta­vu1 iz 1849.g. Hab­sbur­šku Monar­hi­ju čine kru­no­vi­ne koje se sas­to­je od voj­vo­di­ne Aus­tri­je nad i pod Ensom, voj­vo­di­ne Sol­no­grad­ske, voj­vo­di­ne Šta­jer­ske, kra­lje­vi­ne Ili­ri­je sas­to­je­će se iz voj­vo­di­ne Koru­ške, voj­vo­di­ne Kranj­ske,…

Prilog poznavanju sustava lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2004. godine

Lokalna i područna (regionalna) samouprava određeni su Ustavom i zakonima. Ustavom iz 1990. građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu. Ustavom iz 2000. građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Prvi zakon o…

Prijenos informacija izmedju arhiva i pismohrana: komunikacija ili monolog “velikog brata”?

Autorica ukratko prikazuje postojeću legislativu relevantnu za prijenos informacija između arhiva i pismohrana u RH, te sadašnje stanja s nadom da će ukazivanje na nedostatke pomoći percepciji stvarnih problema odnosno biti poticaj za reforme koje…

23. međunarodni arhivski dan

U Trstu, Ita­li­ja, je 21. i 22. lis­to­pa­da 2013. godi­ne u orga­ni­za­ci­ji Držav­no­ga arhi­va Trsta i Među­na­rod­nog ins­ti­tu­ta arhiv­skih zna­nos­ti Trst / Mari­bor odr­žan 23. po redu tra­di­ci­onal­ni, godiš­nji, Međunarodni arhivski dan. Sku­pu je nazo­či­lo…

Uredsko poslovanje i registraturni sustavi središnjih tijela Banske Hrvatske od 1848. do 1868. godine

Ljud­ska vrsta od samog svog pos­tan­ka nas­to­ji zapam­ti­ti odre­đe­ne doga­đa­je i poja­ve koje drži zna­čaj­nim iz bilo kojeg raz­lo­ga. Doga­đa­je se memo­ri­ra raz­nim i mno­gim nači­ni­ma: usme­nom pre­da­jom, crte­ži­ma na sti­je­na­ma, ukra­si­ma na gli­ne­nom posu­đu,…

Organizacija Hrvatskoga sabora 1990. – 2010.

Nakon demo­krat­skih pro­mje­na 1990. Repu­bli­ka Hrvat­ska (RH) doži­vje­la je snaž­ne poli­tič­ke, gos­po­dar­ske i soci­jal­ne pro­mje­ne. Ras­pad SFRJ, pri­je­laz od jed­nos­tra­nač­kog u višes­tra­nač­ki poli­tič­ki sus­tav, pre­tvor­ba gos­po­dar­skog sus­ta­va iz pre­tež­no druš­tve­nog vlas­niš­tva u pri­vat­no vlas­niš­tvo doni­je­li…