Author Archives: Peter Pavel Klasinc

Novi slovenski Zakon o zaštiti registraturnog i arhivskog gradiva i arhivima — skraćeno: ZZRAGA

Zakon je pri­hva­ćen u Držav­nem zbo­ru Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je 6 ožuj­ka, a stu­pio je na sna­gu 7. trav­nja 2006. godi­ne. ZZRAGA1 donek­le nado­gra­đu­je dosa­daš­nji slo­ven­ski Zakon o arhiv­skom gra­di­vu i arhi­vi­ma2 i na novo ure­đu­je zašti­tu regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…

O Uredbi o zaštiti registraturnoga i arhivskoga gradiva

Vla­da Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je je kra­jem srp­nja 2006. g. pri­hva­ti­la Ured­bu1 koja je bila nuž­na kako bi Zakon o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga gra­di­va, objav­ljen počet­kom 2006. g., mogao zaži­vje­ti.2 Ured­ba o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…

Opseg informacija koje arhivi raspoređuju u okviru svoje djelatnosti i šire

UVOD Raz­miš­lja­nje  o opse­gu i stva­ra­nju infor­ma­ci­ja u arhi­vi­ma i šire može­mo zapo­če­ti pita­njem kak­ve su i koli­ko su vri­jed­ne infor­ma­ci­je koje mi arhi­vi ras­po­re­đu­je­mo. Može­mo ih lako podi­je­li­ti na: A)   infor­ma­ci­je, koje mi stva­ra­mo i…