Tag Archives: Uredba o zaštiti registraturnoga i arhivskoga gradiva

O Uredbi o zaštiti registraturnoga i arhivskoga gradiva

Vla­da Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je je kra­jem srp­nja 2006. g. pri­hva­ti­la Ured­bu1 koja je bila nuž­na kako bi Zakon o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga gra­di­va, objav­ljen počet­kom 2006. g., mogao zaži­vje­ti.2 Ured­ba o zašti­ti regis­tra­tur­no­ga i arhiv­sko­ga…