Međunarodni okrugli stol arhivista “Arhivi i tržište”

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Među­na­rod­ni okru­gli stol arhi­vis­ta Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Slo­ve­ni­je, Hrvat­ske i Voj­vo­di­ne (RS)

ARHIVI I TRŽIŠTE

Hotel Senad od Bos­ne, Jeze­ro Modrac (Luka­vac), 12. — 13. svib­nja 2016.

modrac

Pro­gram:

čet­vr­tak, 12. svib­nja

9,30 — 10,00 Regis­tra­ci­ja učes­ni­ka

10,00 -11,00

 • Uvod­no obra­ća­nje pred­sjed­ni­ka Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja BiH prof. dr. sc. Ize­ta Šabo­ti­ća
 • Obra­ća­nje i poz­dra­vi gos­ti­ju i učes­ni­ka

11,00 — 11,30 Pauza za kavu

11,30 – 13,00

 • Stra­te­gi­ja razvo­ja arhi­va – budžet­ska osno­va i dodat­ni izvo­ri finan­si­ra­nja
  Jakub Sulj­ka­no­vić, dipl. ecc. (minis­tar finan­si­ja u Vla­di Tuz­lan­skog kan­to­na)
 • Arhiv­ska pohra­na kao uslu­ga — arhi­vi i nji­ho­va ulo­ga na umre­že­nom trži­štu
  prof. dr. sc. Hrvo­je Stan­čić (Filo­zof­ski fakul­tet Sve­uči­li­šta u Zagre­bu)

13,00 — 15,30  Ručak — odmor

15,30–17,00

 • Arhi­vi i trži­šte arhiv­skih uslu­ga
  dr. sc. Sil­vi­ja Babić (Hrvat­ski držav­ni arhiv)
 • Arhi­vi na trži­štu – Pri­mjer Pokra­jin­skog arhi­va Koper
  mag. Nada Čibej (Pokra­jin­ski arhiv Koper)
 • Sta­nje i per­s­pek­ti­ve tržiš­ne poli­ti­ke Arhi­va Bos­ne i Her­ce­go­vine
  dr. sc. Šimun Nova­ko­vić (Arhiv Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne)
 • Disku­si­ja

17,00 — 20,00 Raz­gle­da­nje bli­že oko­li­ce jeze­ra Modrac

20,00  Zajed­nič­ka veče­ra i dru­že­nje

petak, 13. svib­nja

9,30 — 10,30

 • Arhi­vi i trži­šte — spa­ja­nje nes­po­ji­vog
  Jugos­lav Velj­kov­ski (Arhiv Gra­da Novog Sada)
 • Komu­ni­ka­ci­ja naci­onal­nog arhi­va Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je na trži­štu
  mag. Aida Ško­ro-Babić, (Arhiv Slo­ve­ni­je)
 • Van­bu­džet­ske finan­sij­ske moguć­nos­ti u funk­ci­ji ukup­ne nad­grad­nje arhi­va – iskus­tva Arhi­va Tuz­lan­skog kan­to­na
  mr. sc. Omer Zulić, (Arhiv Tuz­lan­skog kan­to­na)
 • Disku­si­ja

10,30 — 11,00  Pauza za kavu — Odja­va smje­šta­ja

11,00 – 12,30 Okru­gli stol učes­ni­ka: Trži­šte i odr­ži­vost arhi­va
Zavr­še­tak sku­pa

12,30  Ručak