Pitanje razgraničenja fondova na primeru registratura pod nadležnošću Istorijskog arhiva Kikinda

Služ­ba zašti­te regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe van arhi­va Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, pita­nje raz­gra­ni­če­nja fon­do­va u aktiv­nim regis­tra­tu­ra­ma na podru­čju opšti­na Kikin­da, Novi Kne­že­vac i Čoka, nije ujed­na­či­la. Za gra­đu koja se čuva na tere­nu, u zavis­nos­ti od regis­tra­tu­re do regis­tra­tu­re i pro­ce­nje­ne situ­aci­je, raz­li­či­to je obav­lje­no raz­gra­ni­če­nje fon­do­va.
Na pri­me­ru AD “Tro­me­đa” u ste­ča­ju iz Maj­da­na, oso­ba zadu­že­na za regis­tra­tur­sko sre­đi­va­nje gra­đe, pris­tu­pi­la je raz­gra­ni­če­nju fon­do­va i sle­di­la uput­stva nad­lež­nog Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, pri­li­kom sva­ke prav­ne pro­me­ne koja se odvi­ja­la unu­tar fir­me.
Na pri­me­ru AD “Mlin Novi Kne­že­vac” u ste­ča­ju, raz­gra­ni­če­nje fon­da nije uči­nje­no. Naime, pri­li­kom pre­uzi­ma­nja regis­tra­tur­skih jedi­ni­ca jas­no se u svim pre­dvi­đe­nim evi­den­ci­ja­ma navo­di samo pos­led­nji naziv regis­tra­tu­re.
Na pri­me­ru AD “Toza Mar­ko­vić” u evi­den­ci­ji Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da nije, na žalost, uči­nje­no ni raz­gra­ni­če­nje pri­li­kom pre­la­ska fir­me u pri­vat­no vlas­niš­tvo. Upr­kos opo­me­na­ma i usme­nim dogo­vo­ri­ma, obav­lje­nim u više navra­ta, na tere­nu u depo­ima ove regis­tra­tu­re, samo su eti­ke­ta­ma odvo­ji­li pret­hod­ne nazi­ve.

Pre­po­ru­ka o uslo­vi­ma i nači­nu obra­zo­va­nja arhiv­skog fon­da i arhiv­ske zbir­ke

Pre­po­ru­ka o uslo­vi­ma i nači­nu obra­zo­va­nja arhiv­skog fon­da i arhiv­ske zbir­ke definiše:pojam arhiv­skog fon­da, kri­te­ri­ju­me o uslo­vi­ma za sti­ca­nje svoj­stva fon­da, objaš­nje­nja pri­me­ne kri­te­ri­ju­ma o uslo­vi­ma za sti­ca­nje svoj­stva fon­da, naziv i sedi­šte stva­ra­oca fon­da, vre­me pos­tup­ka stva­ra­oca, ras­pon godi­na gra­đe, kri­te­ri­ju­me za utvr­đi­va­nje fon­dov­ske pri­pad­nos­ti doku­men­ta i opšta metod­ska pra­vi­la za pri­me­nu pre­po­ru­ke“ navo­di se u uvod­nom delu Pre­po­ru­ke.1
Tuma­če­ći gla­vu 1. nave­de­ne Pre­po­ru­ke da je arhiv­ski fond “celi­na arhiv­ske gra­đe koja je nas­ta­la radom prav­nog lica ili lica koje ima svoj­stvo samos­tal­nog prav­nog subjek­ta” kao i da je “celi­na gra­đe nas­ta­le radom držav­nog orga­na, orga­na upra­ve ili pra­vo­sud­nog orga­na u slu­ča­ju lik­vi­da­ci­je, spa­ja­nja, raz­dva­ja­nja i slič­no, uko­li­ko se pono­vo osni­va na istim funk­ci­ja­ma i stvar­nom ter­to­ri­jal­nom nad­lež­noš­ću, ali u istom druš­tve­no-poli­tič­kom sis­te­mu, čini sa pret­hod­nom celi­nom gra­đe jedan fond.“2
Zanim­lji­vo je ista­ći da gla­va 3. prvog i dru­gog kri­te­ri­ju­ma nave­de­ne Pre­po­ru­ke pre­dvi­đa da je “arhiv­ska gra­đa nas­ta­la radom zajed­nič­kih orga­na i služ­bi SOUR-a zatim gra­đa nas­ta­la radom rad­nih orga­ni­za­ci­ja i okvi­ru SOUR-a čini­će poseb­ne fon­do­ve. Arhiv­ska gra­đa nas­ta­la radom OOUR-a i ogra­na­ka, uko­li­ko ima izu­ze­tan isto­rij­ski zna­čaj, pred­stav­lja poseb­nu infor­ma­cij­sku celi­nu i vodi samos­tal­no admi­nis­tra­tiv­no pos­lo­va­nje, čine­ći pose­ban fond, bez obzi­ra na pos­to­ja­nje sta­tu­sa prav­nog lica”.3
Tre­ći kri­te­ri­jum ove Pre­po­ru­ke kada su u pita­nju pro­me­ne druš­tve­no-poli­tič­kog sis­te­ma i držav­no-prav­nog ure­đe­nja (pres­ta­nak jed­ne drža­ve i stva­ra­nje dru­ge drža­ve, pro­me­ne u držav­noj vlas­ti, držav­nim gra­ni­ca­ma, uprav­nom i prav­nom sis­te­mu) pred­stav­lja kri­te­ri­jum za for­mi­ra­nje novog fon­da, čak i kada se zadr­ža­va isti naziv tvor­ca fon­da i nomi­nal­no iste funk­ci­je. Bit­no je nagla­si­ti da se ovaj kri­te­ri­jum oba­vez­no pri­me­nju­je kod for­mi­ra­nja fon­do­va orga­na vlas­ti, upra­ve i pra­vo­su­đa.
Ovak­vo tuma­če­nje navo­di na činje­ni­cu da mno­go­broj­na pri­vred­na pre­du­ze­ća ne pod­le­žu ovom kri­te­ri­ju­mu i da je ostav­lje­no arhi­vis­ti na saves­ti da samos­tal­no pro­ce­ni kako i na koji način će pre­uze­ti fond sa tere­na, iz regis­tra­tu­re koja je pasiv­na ili aktiv­na – u situ­aci­ji kada se pre­uzi­ma na pri­mer samo arhiv­ska gra­đa sta­ri­ja od 30 godi­na.

Raz­li­či­ti pri­me­ri pre­uzi­ma­nja arhiv­ske gra­đe i stva­ra­nja fon­dov­ske celi­ne

I pri­mer : AD “Tro­me­đa” u ste­ča­ju

Ste­čaj­ni pos­tu­pak u AD „Tro­me­đa“ otvo­ren je Reše­njem pri­vred­nog suda u Zre­nja­ni­nu, broj 2 St. 465/2010 03.11.2010. g .
Ana­li­zi­ra­ju­ći dosi­je nave­de­ne regis­tra­tu­re, hro­no­lo­gi­ja nazi­va fir­me bila bi:

 1. Zem­ljo­rad­nič­ka zadru­ga “Maj­dan“4
 2. Zem­ljo­rad­nič­ka zadru­ga “Maj­dan Rabe” (pri­po­je­no poljo­pri­vred­no dobro “Tro­me­đa“5
 3. Rad­na orga­ni­za­ci­ja Poljo­pri­vred­no indus­trij­sko kom­bi­nat “Spa­so­je Ste­jić” sa n.sol.o Osnov­na orga­ni­za­ci­ja koope­ra­na­ta “Tro­me­đa” sa sol.o iz Maj­da­na6
 4. Rad­na orga­ni­za­ci­ja PIK “Spa­so­je Ste­jić” iz Novog Kne­žev­ca OOK “Tro­me­đa” iz Maj­da­na7 odnos­no
 5. RO PIK “Spa­so­je Ste­jić” iz Novog Kne­žev­ca OOUR PD “Maj­dan Rabe” iz Maj­da­na8 (bri­sa­nje OOUR-a)
 6. Druš­tve­no pre­du­ze­će “Maj­dan Rabe” sa p.o. Maj­dan (nas­ta­lo udru­ži­va­njem OOUR “Maj­dan Rabe” i OOK “Tro­me­đa” Maj­dan9
 7. Druš­tve­no poljo­pri­vred­no pre­du­ze­će “Maj­dan Rabe” iz Maj­da­na (pro­me­na u orga­ni­zo­va­nju druš­tve­nog pre­du­ze­ća u poljo­pri­vred­no deonič­ko druš­tvo)10
 8. Poljo­pri­vred­no deonič­ko druš­tvo “Maj­dan Rabe” sa pot­pu­nom odgo­vor­noš­ću Maj­dan11 usled pri­va­ti­za­ci­je pro­da­jom druš­tve­nog kapi­ta­la meto­dom jav­ne auk­ci­je subje­kat nas­tav­lja s radom pod nazi­vom
 9. Tro­me­đa“ AD Maj­dan12 da bi usled otva­ra­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka u ovoj regis­tra­tu­ri fir­ma menja­la naziv u:
 10. AD „Tro­me­đa“ u ste­ča­ju.

Nakon svih gore nave­de­nih pro­me­na, koje su se odi­gra­le od nas­tan­ka regis­tra­tu­re 1979. godi­ne, do momen­ta otva­ra­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka 2010. godi­ne, regis­tra­tu­ra je deset puta menja­la naziv. U skla­du sa tim nad­lež­ni Isto­rij­ski arhiv Kikin­da, Služ­ba zašti­te regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe van arhi­va, u sarad­nji sa arhi­va­rom koji je obav­ljao regis­tra­tur­sko sre­đi­va­nje gra­đe na tere­nu i u skla­du sa sko­ro sva­kom pro­me­nom otva­rao je novu arhiv­sku knji­gu i zapo­či­njao izno­va evi­den­ci­ju na tere­nu stva­ra­ju­ći tako zaseb­ne fon­do­ve već unu­tar same regis­tra­tu­re.
Među­tim, u samom Isto­rij­skom arhi­vu Kikin­da tak­vu istu pro­me­nu ne pra­ti otva­ra­nje novih dosi­jea sa (podra­zu­me­va­nim pozi­tiv­nim zakon­skim pro­pi­si­ma koji pra­te otva­ra­nje dosi­jea u regis­tru aktiv­nih regis­tra­tu­ra nad­lež­nog arhi­va) i novim nazi­vi­ma regis­tra­tu­re, odnos­no pasi­vi­zi­ra­njem u regis­tru pasiv­nih regis­tra­tu­ra, pret­hod­ne fir­me koje su gore nave­de­nim reše­nji­ma pres­ta­ja­le da pos­to­je, i otva­ra­njem novih bro­je­va dosi­jea u regis­tru aktiv­nih regis­tra­tu­ra.
U Isto­rij­skom arhi­vu Kikin­da, otvo­re­na su dva dosi­jea, jedan pod nazi­vom Osnov­na orga­ni­za­ci­ja koope­ra­na­ta “Tro­me­đa” Maj­dan Rabe pod bro­jem 506, i dru­gi dosi­je koji je otvo­ren u Služ­bi zašti­te pod nazi­vom AD “Tro­me­đa” u ste­ča­ju, pod bro­jem 86.

z_2 Izvod iz sadr­ža­ja dosi­jea Osnov­ne orga­ni­za­ci­je Koope­ra­na­ta “Tro­me­đa“ Maj­dan

Pri­li­kom obi­la­ska regis­tra­tu­re i sači­nje­nog Zapis­ni­ka o struč­nom nad­zo­ru dogo­vo­re­no je da pre­os­ta­le regis­tra­tur­ske jedi­ni­ce budu pre­da­te nad­lež­nom Isto­rij­skom arhi­vu Kikin­da na dalje čuva­nje i upo­tre­bu. U nji­ho­vom odgo­vo­ru navo­di se izme­đu osta­log: “Prav­ni subjekt “Tro­me­đa” iz Maj­da­na proš­la je četi­ri prav­ne i orga­ni­za­ci­one for­me u svom radu, za te peri­ode pre­da­je­mo vam arhiv­ske jedi­ni­ce za koje su sači­nje­ni poseb­ni zapis­ni­ci.

 • Zapis­nik RO PIK „Spa­so­je Ste­jić“ Novi Kne­že­vac OOUR „Maj­dan Rabe“ Maj­dan 12.24 m1
 • Zapis­nik OOK „Tro­me­đa“ 5.13 m1
 • Zapis­nik DPP „Maj­dan Rabe“ 11.07 ml
 • Zapis­nik AD „Tro­me­đa“ 5.50 m1“13

z_3Izvod iz Zapis­ni­ka o pre­uzi­ma­nju

II pri­mer: AD “Mlin Novi Kne­že­vac” Novi Kne­že­vac

Kada je u pita­nju pri­mer regis­tra­tu­re koja je pres­ta­la s radom i pasi­vi­zi­ra­na je u regis­tru pasiv­nih regis­tra­tu­ra nad­lež­nog Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, AD “Mlin Novi Kne­že­vac”, dru­ga­či­je se pris­tu­pi­lo pre­uzi­ma­nju ovog fon­da. Naime, regis­tra­tu­ra je, pre­ma dos­tup­nim poda­ci­ma iz sadr­ža­ja dosi­jea pome­nu­te regis­tra­tu­re, osno­va­na dav­ne 1918. godi­ne. Naci­ona­li­za­ci­ja Mli­na izvr­še­na je 1945. godi­ne. Pro­me­ne u nazi­vu bile su čes­te, a delat­nost ove regis­tra­tu­re uglav­nom je osta­ja­la ista — pre­ra­da žita.

 1. 1918. osni­va­nje Mlin-a
 2. 1945. Držav­ni mlin
 3. 1947 – 1948. Sre­sko indus­trij­sko pre­du­ze­će
 4. 1949. Držav­no mlin­sko pre­du­ze­će
 5. 1950 – 1951. Sre­sko mlin­sko pre­du­ze­će
 6. 1952 – 1955. Držav­ni mlin „29. novem­bar“
 7. 1958. Mlin­sko pre­du­ze­će „29. novem­bar“ Novi Kne­že­vac ula­zi u sas­tav PIK „Uglje­ša Ter­zin“ Kikin­da
 8. 1961. Istu­pa iz sas­ta­va PIK-a „Uglje­ša Ter­zin“ i pos­lu­je pod istim nazi­vom kao samos­tal­no pre­du­ze­će
 9. 1974. Inte­gri­še se u RO PIK „Spa­so­je Ste­jić“ Novi Kne­že­vac kao nje­gov OOUR
 10. 1990. DP „Mlin“ „29. novem­bar“ Novi Kne­že­vac
 11. 1991. DD “Mlin Novi Kne­že­vac“
 12. 1998. AD „Mlin“ Novi Kne­že­vac
 13. 2011. AD „Mlin“ Novi Kne­že­vac“ u ste­ča­ju

Kada je 2012. g Isto­rij­ski arhiv Kikin­da pre­uzeo pre­os­ta­lu arhiv­sku gra­đu i regis­tra­tur­ski mate­ri­jal ove regis­tra­tu­re, u koli­či­ni od 46.34 duž­na metra pri­li­kom otva­ra­nja Fon­da 389, uzet je pos­led­nji naziv regis­tra­tu­re. Gra­đa je prim­lje­na u celi­ni i sre­đe­na po godi­na­ma. Zapis­nik o pri­mo­pre­da­ji ne sadr­ži pret­hod­ne nazi­ve regis­tra­tu­re, niti je na spolj­nim omo­ti­ma regis­tra­tur­skih jedi­ni­ca odvo­je­no i pre­ciz­no ispi­sa­no pre­ma peri­odi­ma kako se regis­tra­tu­ra zva­la u kom momen­tu. Naziv Mli­na, koji je osno­van 1918. godi­ne pa do 2011. godi­ne, do momen­ta otva­ra­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka, menjao se 13 puta14 .

III pri­mer: AD „Toza Mar­ko­vić“ Kikin­da

Arhiv­ska gra­đa za Fond 139 — Indus­tri­ja gra­đe­vin­skog mate­ri­ja­la “Toza Mar­ko­vić” 1946 -1961. g prvi put je pre­uze­ta 1958. g15 Zapis­nik o pre­uzi­ma­nju, pre­ma sadr­ža­ju dosi­jea, nije evi­den­ti­ran. Dru­go pre­uzi­ma­nje iz ove zna­čaj­ne regis­tra­tu­re sa podru­čja opšti­ne Kikin­da, obav­lje­no je 1991. godi­ne16 pre­da­to je 24.00 metra arhiv­ske gra­đe sa traj­nim rokom čuva­nja. Tre­će pre­uzi­ma­nje obav­lje­no je 1997. godi­ne.17 Tom pri­li­kom pos­to­je­ćem fon­du pri­po­je­no je 17.45 duž­nih meta­ra arhiv­skih jedi­ni­ca. Regis­tra­tu­ra je tada pos­lo­va­la pod nazi­vom DD “Toza Mar­ko­vić”.
Regis­tra­tur­ske jedi­ni­ce pri­po­je­ne su pos­to­je­ćem Fon­du 139, a regis­tra­tu­ra je, pre­ma zapis­ni­ku, tada nosi­la naziv IGM “Toza Mar­ko­vi”“ druš­tve­no pre­du­ze­će sa p.o. Kikin­da.
“Kada je u pita­nju odlo­že­na gra­đa koja se nala­zi u depou sadaš­nje regis­tra­tu­re AD “Toza Mar­ko­vić“, regis­tra­tur­ske jedi­ni­ce odvo­je­ne su u dva depoa. Arhiv­ska gra­đa i regis­tra­tur­ski mate­ri­jal ima­oca odlo­že­ni su od red­nog bro­ja 1 pa nada­lje u skla­du sa arhiv­skom knji­gom. Na spolj­nim omo­ti­ma, na insis­ti­ra­nje Služ­be zašti­te regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe van arhi­va nad­lež­nog Isto­rij­skog arhi­va Kikin­da, odvo­je­ni su samo nazi­vi regis­tra­tu­re kroz peri­ode, arhiv­ska knji­ga je jedins­tve­na kao i svi pos­tup­ci koji su do sada obav­lja­ni u regis­tra­tu­ri (pre­pis arhiv­ske knji­ge, izlu­či­va­nje.…)
Nakon pos­led­njeg pre­uzi­ma­nja, dak­le 1997. godi­ne regis­tra­tu­ra je menja­la nazi­ve još dva puta. Iako teže­ći jas­nom i temelj­nom pris­tu­pu kao i uni­fi­ci­ra­nos­ti u radu, u poje­di­nim situ­aci­ja­ma nije mogu­će oba­vi­ti pri­jem arhiv­ske gra­đe na iden­ti­čan način. Da li zbog lošeg i neefi­kas­nog vođe­nja regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe kod samog ima­oca, da li zbog loše i dovolj­no nejas­ne komu­ni­ka­ci­je izme­đu samog arhis­te i arhi­va­ra zadu­že­nog u regis­tra­tu­ri, da li zbog pro­pi­sa (pre­po­ru­ka, uput­sta­va koja su deli­mič­no zas­ta­re­la), tek uni­fi­ci­ra­nost u radu arhi­vis­ta koji rade na zašti­ti regis­tra­tur­skog mate­ri­ja­la i arhiv­ske gra­đe van arhi­va, sigur­no nedos­ta­je.


 1. Usvo­je­na od stra­ne save­ta za nauč­no­is­tra­ži­vač­ki rad Save­za arhiv­skih rad­ni­ka Jugos­la­vi­je, “Arhi­vist” broj 30 1–2, Beograd, 1985. 284–290 []
 2. Isto []
 3. Isto []
 4. Reše­nje Okruž­nog pri­vred­nog suda Zre­nja­nin Fi. 254/45 1952. godi­ne []
 5. Reše­nje: Okruž­ni sud Zre­nja­nin Fi. 775/158 od 03.11.1958. []
 6. Reše­nje Osnov­nog suda udru­že­nog rada Zre­nja­nin Fi. 360/79 od 30.06.1979. g„ dosi­je regis­tra­tu­re broj  506, omot 2 []
 7. Reše­nje Osnov­nog suda udru­že­nog rada Kikin­da Fi. 209/89 od 25.12.1989. g., dosi­je regis­tra­tu­re broj 506, omot 2 []
 8. Reše­nje Osnov­nog suda udru­že­nog rada Kikin­da Fi. 210/89 od 25. 12.1989. g., dosi­je regis­tra­tu­re broj 506, omot 2 []
 9. Reše­nje Osnov­nog suda udru­že­nog rada Kikin­da Fi. 211/89 od 25.12.1989. g., dosi­je regis­tra­tu­re broj 506, omot 2 []
 10. Reše­nje Okruž­nog suda zre­nja­nin Fi. 433/91 od 10.05.1991. g., dosi­je regis­tra­tu­re broj 506 omot 2 []
 11. Reše­nje Pri­vred­nog suda Zre­nja­nin Fi. 1448/95 od 13.07.1995. g.,dosije regis­tra­tu­re 506, omot 2 []
 12. Reše­nje trgo­vin­skog suda Zre­nja­nin  Fi. 268/2004 od 03.03.2004. g dosi­je regis­tra­tu­re broj 506, omot 2 []
 13. Dopis Pre­da­ja arhiv­ske jedi­ni­ce dos­pe­le za pre­uzi­ma­nje br 63/12 0d 03.08.2012. g., dosi­je regis­tra­tu­re broj 506, omot 1 []
 14. Zapis­nik o pri­mo­pre­da­ji arhiv­ske gra­đe broj 10/13 od 26.12.2013. godi­ne, dosi­je regis­tra­tu­re 506, omot 1 []
 15. Vodič  kroz arhiv­ske fon­do­ve, Sve­ska 5, Isto­rij­ski arhiv Kikin­da, Zajed­ni­ca arhi­va Voj­vo­di­ne, Srem­ski Kar­lov­ci 1974. g. []
 16. [Zapis­nik o pri­mo­pre­da­ji arhiv­ske gra­đe broj 57 od 09.04.1991. godi­ne, dosi­je regis­tra­tu­re broj 506, omot 3 []
 17. Zapis­nik o pri­mo­pre­da­ji arhiv­ske gra­đe broj 31 od 23.06.1997. godi­ne, dosi­je regis­tra­tu­re broj 506, omot 3 []