Poziv za učešće na Savjetovanju arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Br. 02 – 29/13
Tuz­la, 24.12.2013. godi­ne

PREDMET: Poziv za učeš­će na Savje­to­va­nju arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne

Pošto­va­ni,

pozi­va­mo Vas da uzme­te učeš­će u radu Savje­to­va­nja arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne koje se odr­ža­va u orga­ni­za­ci­ji Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Savje­to­va­nje će se odr­ža­ti 22. i 23. maja 2014. godi­ne u Mos­ta­ru. Sagle­da­va­ju­ći aktu­el­nost arhiv­ske pro­ble­ma­ti­ke te broj­na otvo­re­na pita­nja, teoret­ska i prak­tič­na, sa koji­ma se susre­će­mo u pos­tup­ku obra­de, zašti­te i kori­šte­nja arhiv­ske gra­đe, odlu­či­li smo se da tema Savje­to­va­nja bude:
—    ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE – sta­nje, zašti­ta, obra­da i kori­šte­nje.
Cilj nam je da putem ovog struč­nog sku­pa otvo­ri­mo naj­za­nim­lji­vi­ja pita­nja veza­na za struč­nu pro­ble­ma­ti­ku arhiv­skih fon­do­va i zbir­ki te damo pra­vil­no usmje­re­nje za rje­ša­va­nje istih. Na tom pla­nu Vaše učeš­će bi pred­stav­lja­lo zna­ča­jan dopri­nos.
Pri­ja­vu sa nazi­vom teme te krat­kim abs­trak­tom (do 500 rije­či), pos­la­ti do 1. mar­ta 2014. godi­ne na adre­su: Arhi­vis­tič­ko udru­že­nje Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Fra­nje Lede­ra br.1, 75 000 Tuz­la, BiH ili na e-mail adre­su: arhu.bih@gmail.com, selmaisic@yahoo.com, sa naz­na­kom „za Savje­to­va­nje“. O svim dru­gim deta­lji­ma veza­nim za Savje­to­va­nje može­te se infor­mi­ra­ti na web stra­ni­ci Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja BiH: www.arhubih.ba, putem nave­de­nog e-maila, te kod sekre­ta­ra Udru­že­nja na tel: 00387 62 186–178.

U nadi da će ovo Savje­to­va­nje pobu­di­ti Vaš i inte­res Vaših kole­ga, srdač­no Vas poz­drav­lja­mo.

S pošto­va­njem,

Pred­sjed­nik Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja  Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne
Dr. sc. Izet Šabo­tić, doc.

logo_AUBiH