Author Archives: Selma Isić

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Hotel “Ero,“Mostar 4. — 6. lip­nja (juna) 2014. godi­ne tema: ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE — STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE Pro­gram: 1. dan: (Hotel „Ero“ – Mos­tar) 17:00 —…

Poziv za učešće na Savjetovanju arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Br. 02 – 29/13 Tuz­la, 24.12.2013. godi­ne PREDMET: Poziv za učeš­će na Savje­to­va­nju arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne Pošto­va­ni, pozi­va­mo Vas da uzme­te učeš­će u radu Savje­to­va­nja arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne koje se odr­ža­va…

Izvješće o 26. zborovanju Arhivskoga društva Slovenije

26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije 10.-11. oktobar 2013. godine, Nova Gorica Dana 10. i 11. okto­bra 2013. godi­ne u Novoj Gori­ci, u orga­ni­za­ci­ji Arhiv­sko­ga druš­tva Slo­ve­ni­je i suor­ga­ni­za­ci­ji i doma­ćins­tvu Pokra­jin­skog arhi­va Nova Gori­ca odr­ža­no…