Arhivska praksa 2017

30. među­na­rod­no savje­to­va­nje
Arhiv­ska prak­sa 2017
Tuz­la, 27. – 29. ruj­na /septembra 2017.

Sri­je­da, 27. ruj­na /septembra 2017.
19,00   (Kon­gres­na sala)

 • Sve­ča­na aka­de­mi­ja u povo­du 30 godi­na Savje­to­va­nja i 20 bro­je­va časo­pi­sa Arhiv­ska prak­sa
 • Uvod­no izla­ga­nje
 • Pri­ka­zi­va­nje doku­men­tar­nog fil­ma: 30 godi­na Savje­to­va­nja “Arhiv­ska prak­sa”
 • Pro­mo­ci­ja publi­ka­ci­je Arhiv­ska prak­sa (1998–2017) – u povo­du 20 godi­na publi­ko­va­nja časo­pi­sa
 • Otva­ra­nje izlož­be Arhi­va Tuz­lan­skog kan­to­na: 30 godi­na Savje­to­va­nja “Arhiv­ska prak­sa”

Čet­vr­tak, 27. ruj­na /septembra 2017.
9,30 — 10,15  (Kris­tal­na dvo­ra­na)

 • Sve­ča­no otva­ra­nje Savje­to­va­nja
 • Poz­drav­na riječ i uvod­no izla­ga­nje
 • Poz­dra­vi gos­ti­ju i učes­ni­ka Savje­to­va­nja
 • Obra­ća­nje pokro­vi­te­lja Savje­to­va­nja
 • Pro­mo­ci­ja časo­pi­sa Arhiv­ska prak­sa br. 20

Kafe pauza

10,30 – 13,30 (Kris­tal­na dvo­ra­na)

Tema I.
Zašti­ta regis­tra­tur­ne gra­đe u nas­ta­ja­nju u vre­me­nu tran­zi­ci­je – rezul­ta­ti i per­s­pek­ti­ve

 • Vizi­ja i prak­sa arhi­va u 21. sto­lje­ću kroz dje­lo­va­nje Među­na­rod­nog arhiv­skog vije­ća
  (dr. sc. Vlat­ka Lemić)
 • Spe­ci­fič­nos­ti dje­lo­va­nja Arhi­va Repu­bli­ke Make­do­ni­je u vre­me­nu tran­zi­ci­je
  (dr. Aco Ange­lov­ski)
 • Zašti­ta i pre­uzi­ma­nje arhiv­ske gra­đe regis­tra­tu­ra u ste­ča­ju i lik­vi­da­ci­ji (iskus­tva i rezul­ta­ti Arhi­va Tuz­lan­skog kan­to­na)
  (mr. sc. Omer Zulić)
 • Pre­ven­tiv­na zašti­ta jav­ne arhiv­ske gra­đe stva­ra­la­ca u tran­zi­ci­ji
  (Mari­ja Todo­ro­vić)
 • Fond PIO RS – sta­nje doku­men­tar­ne i arhiv­ske gra­đe u fili­ja­la­ma Banja Luka i Doboj 
  (mr. Mari­ja­na Todo­ro­vić Bilić, Oli­ve­ra Sol­da­to­vić)
 • Hrvat­sko pra­vo­su­đe u vre­me­nu tran­zi­ci­je s poseb­nim osvr­tom na pra­vo­sud­na tije­la na podru­čju nad­lež­nos­ti Držav­nog arhi­va u Osi­je­ku
  (Manu­ela Kozić)
 •  Neka pita­nja pro­ble­ma­ti­ke dos­tup­nos­ti arhiv­skog gra­di­va
  (dr. sc. Sil­vi­ja Babić)
 • Ana­li­za ure­đe­nos­ti regis­tra­tur­ne gra­đe usta­no­va obra­zo­va­nja na podru­čju Tuz­lan­skog kan­to­na u peri­odu tran­zi­ci­je
  (mr. sc. Alma Hasu­kić)
 • Uti­caj ste­ča­ja na rad Isto­rij­skog arhi­va Subo­ti­ca
  (Zoran Vuke­lić)
 • Pre­gled matič­nih knji­ga koje se čuva­ju u Isto­rij­skom arhi­vu Subo­ti­ca
  (Tatja­na Sege­din­čev)
 • Spe­ci­fič­nos­ti pre­uzi­ma­nja i sre­đi­va­nja lič­nih zbir­ki oso­ba s jav­nim ovla­šte­nji­ma
  (Andri­ja­na Vare­ško­vić, Aida Soj­ta­rić)
 • Ulo­ga arhi­va­ra i menadž­men­ta u uspos­tav­lja­nju sis­te­ma uprav­lja­nja doku­men­ti­ma u ško­la­ma (pri­mjer JU OŠ “Bano­vi­ći Selo”)
  (Ibra­him Zukić)
 • Arhiv­ska knji­ga – nedo­re­če­nost zakon­ske regu­la­ti­ve
  (Spo­men­ka Pelić)
 • Arhi­ve lokal­nih zajed­ni­ca i kla­si­fi­ka­cij­ski sis­tem kan­ce­la­rij­skog pos­lo­va­nja
  (Valen­ti­na Peta­ros Jero­me­la)

Disku­si­ja

10,30 — 13,30 (Kon­gres­na dvo­ra­na)

Tema II.
Dopri­nos pro­jek­ta “Arhiv­ska prak­sa” razvo­ju arhiv­ske dje­lat­nos­ti

 • Među­na­rod­ni zna­čaj pro­jek­ta “Arhiv­ska prak­sa”
  (prof. dr. Izet Šabo­tić),
 • Arhiv­ska prak­sa” – dopri­nos u pri­mje­ni novih tren­do­va u arhi­vis­ti­ci s akcen­tom na odno­se s jav­noš­ću
  (dr. sc. Mir­ja­na Marin­ko­vić Lepić)
 • Osvrt na struč­no-temat­sku zas­tup­lje­nost na stra­ni­ca­ma časo­pi­sa “Arhiv­ska prak­sa”
  (Sel­ma Isić)
 • Zas­tup­lje­nost časo­pi­sa “Arhiv­ska prak­sa” u među­na­rod­nim baza­ma
  (mr. Jasmin Jaj­če­vić)
 • Dopri­nos arhi­vis­ta His­to­rij­skog arhi­va Sara­je­vo pro­jek­tu “Arhiv­ska prak­sa”
  (mr. sc. Sej­da­li­ja Gušić)
 • Dopri­nos časo­pi­sa “Arhiv­ska prak­sa” izu­ča­va­nju lokal­ne his­to­ri­je
  (prof. dr. Sead Seli­mo­vić)
 • Struč­na i nauč­na sarad­nja Pokra­jin­skog arhi­va Mari­bor i Arhi­va Tuz­lan­skog kan­to­na
  (Nina Gos­ten­č­nik, Ivan Fras)
 • Dopri­nos pro­jek­ta “Arhiv­ska prak­sa” pro­mo­ci­ji kul­tur­no-isto­rij­skog nas­le­đa Tuz­le i nje­ne oko­li­ne
  (Želj­ko Mar­ko­vić)

Disku­si­ja

13,30-–14,30  Ručak
****
15,00–19,00   Posje­ta kul­tur­no-his­to­rij­skom nas­li­je­đu Opći­ne Gra­ča­ni­ca
****
od 20,30  Zajed­nič­ka veče­ra i dru­že­nje — Res­to­ran “Bre­za”

Petak, 29. ruj­na /septembra 2017.
9,00 — 11,00  (Kris­tal­na dvo­ra­na)

Tema III.
Zašti­ta neko­nven­ci­onal­ne gra­đe u nas­ta­ja­nju i osta­la aktu­el­na pita­nja arhiv­ske teori­je i prak­se

 • Arhi­vi u digi­tal­noj eri – iza­zo­vi, per­s­pek­ti­ve i vizi­je
  (dr. Tho­mas Aig­ner)
 • Arhi­vi i nji­ho­va iskus­tva s uspos­ta­vom sis­te­ma za opis sadr­ža­ja
  (dr. sc. Zden­ka Semlič Rajh)
 • Digi­ta­li­za­ci­ja i obra­da poseb­no zanim­lji­vog gra­di­va
  (Želj­ka Dmi­trus)
 • Arc­hi­ve­ma­ti­ca: pri­mer sof­tve­ra za digi­ta­li­za­ci­ju pri­la­go­đe­nog arhi­vis­ti­ma
  (mr. Mir­ja­na Bogo­sav­lje­vić)
 • Izra­da mul­ti­me­dij­sko­ga mrež­nog sadr­ža­ja za pro­mo­vi­ra­nje arhiv­ske dje­lat­nos­ti
  (Josip Miha­lje­vić)
 • Zašti­ta neko­nven­ci­onal­nog gra­di­va u nas­ta­ja­nju na pri­mje­ru kate­go­ri­zi­ra­nog stva­ra­te­lja
  (Bra­ni­mir Peti)
 • DUCAT u arhi­vi TV Slo­ve­ni­ja
  (Alek­san­der Lavren­čič)

Kafe pauza

11,00–13,00  (Kris­tal­na dvo­ra­na)

 • Rad s koris­ni­ci­ma u moder­nom infor­ma­tič­kom okru­že­nju (prak­sa Arhi­va Tuz­lan­skog kan­to­na)
  (Adnan Tinjić, Hati­dža Feta­ha­gić)
 • Arhiv­ska teori­ja i prak­sa u stu­dij­skom pro­gra­mu arhi­vis­ti­ke
  (dr. Peter Pavel Kla­sinc, doc.)
 • Gra­di­vo za pro­uča­va­nje tema­ti­ke rudar­stva na podru­čju Međi­mur­ja i kopriv­nič­ke Podra­vi­ne
  (dr. sc. Jas­na Požgan, Iva­na Pose­di)
 • Tapu sene­di i pri­mje­ri obra­de nji­ho­vog sadr­ža­ja
  (dr. Enver Ujka­no­vić)
 • Arhiv­ski izvo­ri u Arhi­vu Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je, koji se odno­se na his­to­ri­ju željez­ni­ca u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni
  (mag. Gašper Šmid, Žar­ko Štrumbl)
 • Držav­ni arhiv u Zagre­bu 1907–2017.
  (dr. sc. Živa­na Heđ­be­li, Boži­dar Kere­ko­vić)

Disku­si­ja

Zaključ­ci

Izvje­štaj­na skup­šti­na Druš­tva arhiv­skih zapos­le­ni­ka TK

Podje­la cer­ti­fi­ka­ta učes­ni­ci­ma Savje­to­va­nja

13,00  Zajed­nič­ki ručak