Raspis tema za Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Br. O2-ll20l5
Tuz­la, 3.1..2015

PREDMET: Ras­pis tema za Savje­to­va­nje arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne

Pošto­va­ni,

oba­vje­šta­va­mo Vas da je na sjed­ni­ci Uprav­nog odbo­ra Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, odr­ža­noj 23. 12.2014. godi­ne, done­se­na Odlu­ka o odr­ža­va­nju Savje­to­va­nja arhiv­skih rad­ni­ka Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Savje­to­va­nje će se odr­ža­ti kra­jem maja 2015. godi­ne, a doma­ćin Savje­to­va­nja je His­to­rij­ski arhiv Sara­je­vo.

Na sjed­ni­ci UO utwđe­ne su teme Savje­to­va­nja i to:

1. Zašti­ta arhiv­ske gra­đe u nas­ta­ja­nju — uti­caj tran­zi­ci­je i rece­si­je
2. Obra­da arhiv­ske gra­đe i arhiv­ski stan­dar­di.

Pri­ja­ve tema sa krat­kim abs­trak­tom do 500 rije­či i osnov­nim poda­ci­ma o auto­ru, potreb­no je dos­ta­vi­ti naj­kas­ni­je do 1. mar­ta 2015. godi­ne, na e-mail adre­su arhu.bih@gmail.com i selmaisic@,yahoo.com. O pri­hva­ta­nju pri­jav­lje­ne teme auto­ri ce biti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­ni.

U oče­ki­va­nju Vaše surad­nje, srdač­no Vas poz­drav­ljar­no.

Pred­sjed­nik Arhi­vis­tič­kog udru­že­nja Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne:
Prof. dr. Izet Šabo­tić