Tag Archives: Živana Heđbeli

Arhivska praksa 2017

30. među­na­rod­no savje­to­va­nje Arhiv­ska prak­sa 2017 Tuz­la, 27. – 29. ruj­na /septembra 2017. Sri­je­da, 27. ruj­na /septembra 2017. 19,00   (Kon­gres­na sala) Sve­ča­na aka­de­mi­ja u povo­du 30 godi­na Savje­to­va­nja i 20 bro­je­va časo­pi­sa Arhiv­ska prak­sa Uvod­no…

Položaj i uloga arhiva i pismohrana u suvremenom društvu

Arhi­vi su nas­ta­li iz prak­tič­nih potre­ba da se saču­va­ju zapi­si o jav­no­prav­nim, pri­vat­no­prav­nim, sud­be­nim, uprav­nim, poli­tič­kim i osta­lim prav­nim pos­lo­vi­ma i doga­đa­nji­ma, doka­žu ili ilus­tri­ra­ju činje­ni­ce. Moder­ni su arhi­vi u Euro­pi nas­ta­li zbog odlu­ke tadaš­nje…

Prilog poznavanju djelokruga rada i uredskog poslovanja austrijske uprave do 1868. godine

Sre­diš­nja tije­la upra­ve Pre­ma držav­nom usta­vu1 iz 1849.g. Hab­sbur­šku Monar­hi­ju čine kru­no­vi­ne koje se sas­to­je od voj­vo­di­ne Aus­tri­je nad i pod Ensom, voj­vo­di­ne Sol­no­grad­ske, voj­vo­di­ne Šta­jer­ske, kra­lje­vi­ne Ili­ri­je sas­to­je­će se iz voj­vo­di­ne Koru­ške, voj­vo­di­ne Kranj­ske,…

IV. kongres hrvatskih arhivista

U Opa­ti­ji je 22.–25. lis­to­pa­da 2013. godi­ne odr­žan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod nas­lo­vom „ARHIVI I POLITIKA“. Orga­ni­za­tor Kon­gre­sa Hrvat­sko arhi­vis­tič­ko druš­tvo i doma­ćin Kon­gre­sa Držav­ni arhiv u Rije­ci, oku­pi­li su na Kon­gre­su pre­ko dvi­je…