Category Archives: teorija

Externe Kommunikation und digitale Vermittlung – heraus aus der archivischen Staubecke?

Da war noch der schwarze, hagere Archivar Ibrahim Effendi, von dem es hieß, er sei unbestechlich. Ein schweigsamer, zurückhaltender Mann, der sich nur um seine zahlreichen Kinder und um die Korrespondenz und das Archiv des…

Teri Kuk i postmoderno shvatanje arhiva sa osvrtom na arhivistiku u Srbiji

Abstrakt: Prošle 2014. godine svet je napustio Teri Kuk, jedan od najvećih teoretičara arhivistike savremenog doba. U svojim radovima on se posebno bavio pitanjem uticaja postmodernističkih shvatanja na razvoj savremene arhivistike u teorijskom i praktičnom…

Položaj i uloga arhiva i pismohrana u suvremenom društvu

Arhivi su nastali iz praktičnih potreba da se sačuvaju zapisi o javnopravnim, privatnopravnim, sudbenim, upravnim, političkim i ostalim pravnim poslovima i događanjima, dokažu ili ilustriraju činjenice. Moderni su arhivi u Europi nastali zbog odluke tadašnje…

Una sinergia con i ricercatori per lo sviluppo della professione

La professione archivistica. Questione ancora da definire, esattamente, a livello internazionale. Una prima differenziazione può essere fatta tra liberi professionisti e archivisti statali – cioè quelli impiegati negli Archivi di Stato. La loro formazione non…